Hoppa till huvudinnehåll

Hamra-Överby

Frågor och svar

Nya frågor och svar läggs till nederst på sidan allt eftersom.

Varför behövs den här elförbindelsen?

Hamra-Överby planeras för spänningsnivån 400 kV och bidrar till att förstärka Stockholmsregionens elnät med högre spänningsnivå och överföringsförmåga. Elförbindelsen ersätter den 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan stationerna. Tillsammans med andra nätförstärkningar bidrar den nya luftledningen till att vi upprätthåller driftsäkerheten och därmed trygga elförsörjningen. Möjligheten att göra planerade avbrott på transmissionsnätet utan att andra elförbindelser överbelastas förbättras också.

Vad är Storstockholm Väst?

Det är benämningen på flera förstärkningar som planeras i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar byggs om och uppgraderas till 400 kV. Nya stationer behöver också byggas. Den första delen av Storstockholm Väst innebär att nya elförbindelser byggs mellan stationerna Odensala (norr om Märsta) och Överby samt mellan Överby och Beckomberga. Den andra delen innebär att vi förstärker transmissionsnätet med nya förbindelser mellan stationerna Bredäng och Kolbotten samt mellan Hamra och Överby (aktuellt projekt). Mellan Beckomberga och Bredäng planerar nätägaren Ellevio att ersätta befintlig 220 kV-ledning med 400 kV-kablar, en förbindelse som vi sedan kommer att överta från Ellevio.

Hur mycket kommer det här projektet att kosta?

Den totala investeringen för Hamra–Överby beräknas i nuläget till strax över 800 miljoner kronor.

Hur väljer ni sträckning?

Vi gör en samlad bedömning från inkomna synpunkter och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst intrång efter att flera aspekter sammanvägts. Dessa är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi, driftsäkerhet samt att det går att bygga rent tekniskt. Det innebär att vi kan välja en sträckning som visserligen kan ge en viss negativ påverkan på en plats, men som sammantaget är lämpligast jämfört med andra alternativ. Det minst dåliga alternativet väljs.

Hur lång planeras den nya ledningen bli?

Utredningskorridoren är cirka 50 km lång.

Var planeras den nya ledningen att byggas?

Förslaget berör kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna.

Utredningskorridoren följer till stor del befintliga ledningsgator för Svenska kraftnäts befintliga ledningar. Längs två delsträckor går den planerade ledningssträckningen i ny mark. Luftledning ersätter den befintliga 220 kV-ledning som går mellan transmissionsnätstationerna Hamra och Överby idag.

Varför inte följa befintliga ledningar efter hela sträckan för att undvika nya intrång?

Den främsta anledningen till att inte följa den befintliga ledningsgatan hela vägen mellan Hamra och Överby är att den stundtals ligger nära befintlig bebyggelse. Där vill projektet hitta andra lösningar för att inte påverka dessa bostäder.

Hur många fastigheter är berörda av planerna på den nya luftledningen?

Det är 323 unika fastigheter som ligger inom utredningskorridoren, alternativt 200 meter från utredningskorridorens kant.

Hur har information spridits om projektet

I slutet av september inleddes en myndighetsdialog med berörda kommuner, länsstyrelser och utvalda myndigheter. I samband med detta upprättade vi projektets webbplats www.svk.se/hamra-overby och informerade till allmänheten med en halvsidesannons i vecko- och dagspress.

I slutet av januari informerade vi berörda fastighetsägare med ett adresserat nyhetsbrev om att vi valt att fortsätta utredningen inom en ca 400 m bred korridor och att nästa steg var att ta fram ett förslag till sträckning inom korridoren. Vi informerade även om att vi planerade för samråd om ett sådant förslag med start i april. Informationen publicerades även på denna webbplats. Nu (den 21 april) informerar vi om att samrådet startar genom direktutskick, webbplats och kommande annonsering i dags- och veckopress.

Vilken typ av stolpar får den nya ledningen?

Slutliga valet av stolpar kommer att göras efter detaljprojekteringen, i ett senare skede efter att vi fått tillstånd (koncession) för ledningen. Vår vanligaste stolptyp är portalstolpen (A-och B-stolpe) och vinkelstolpar. I detta projekt blir även korsningsstorn (över sjöpassager) samt eventuellt sambyggda julgranar aktuella.

Vilken möjlighet har jag som fastighetsägare att påverka utbyggnadsförslaget?

I samband med samrådet kan du som fastighetsägare lämna synpunkter och ytterligare information som är värdefulla för att utveckla sträckningsförslaget.

Hur nära bebyggelse kan ledningen hamna?

Vår avsikt är att hänsyn ska tas befintlig bebyggelse. I planeringsskedet används avståndet 125 meter, detta med hänsyn till magnetfältsutbredningen. Mer information om magnetfält finns längst ned på denna sida.

Inom 125 meter från sträckningsförslaget berörs 28 bostäder. 13 bostäder kommer att erbjudas förvärv då magnetfältsberäkningen överstiger 0,4 mikroTesla, i enlighet med Svenska kraftnäts magnetfältspolicy.

Varför byter ni inte bara ut den gamla luftledningen mot en ny i samma sträckning?

Den nya förbindelsen planeras som 400 kV till skillnad mot dagens 220 kV-ledning. Eftersom vi planerar en helt ny elförbindelse med en högre spänningsnivå söker vi om nytt tillstånd (koncession) och i och med det utreder vi även andra alternativa korridorer och tekniska lösningar. De gamla stolparna klarar inte de krav och förutsättningar som ställs för den högre spänningsnivån och är dessutom gamla.

Vad behöver ni göra vid stationerna Hamra och Överby?

Stationen Hamra byggs ut inom det befintligt stationsområde så att planerad 400 kV-ledning kan anslutas. En ny stamnätsstation i Överby planeras inom en befintlig fastighet tillsammans med Vattenfalls befintliga regionnätsstation.

Vad är ett samråd?

Genom samrådet vill vi få synpunkter och detaljerad information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering. Inför samrådet tas ett samrådsunderlag fram där föreslagen ledningssträckning presenteras och som blir tillgängligt för de som berörds av förslaget. Utöver berörda fastighetsägare och allmänheten ingår myndigheter, föreningar och övriga aktörer i samrådet.

Vilka möjligheter finns till dialog, att ställa frågor till projektmedlemmarna under samrådet?

Samrådsmöten hålls med berörda kommuner. Under samrådstiden bjuder vi vanligtvis in allmänheten till öppna hus för att ge information om projektet och svara på frågor. Den pågående pandemin innebär att vi inte kan erbjuda detta i nuläget. Projektmedlemmarna finns givetvis tillgängliga via telefon och e-post för att svara på frågor.

Hur har utredningsarbetet gått till?

Under hösten 2019 genomförde Svenska kraftnät en dialog med särskilt berörda myndigheter om två alternativa korridorer för den planerade ledningen mellan stationerna Hamra och Överby. Syftet med dialogen var att inhämta ytterligare information till den vidare lokaliseringsutredningen. Samtidigt som detta arbete genomfördes gjordes en byggbarhetsanalys av de båda alternativen. Efter att ha tagit del av inkommet material samt resultaten av byggbarhetsanalysen valdes en av korridorerna för fortsatt utredning.Den valda korridoren har därefter studerats vidare och ett utbyggnadsförslag tagits fram för den nya elförbindelsen mellan stationerna Hamra och Överby. Innan denna fas genomfördes även en förstudie som inkluderade flera alternativ som avfördes i detta tidiga skede.

Vad kan jag påverka i detta skede?

Under samrådet har alla som är berörda möjlighet att lämna synpunkter och information som kan vara av värde inför valet av elförbindelsens placering. Alla förslag som rör den föreslagna ledningssträckningen och utredningskorridoren är välkomna under samrådet. Inkomna synpunkter och förslag kommer sedan att sammanvägs med andra intressen såsom boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet.

Samrådsunderlaget kommer att skickas ut till en bred samrådskrets (där bland annat berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter ingår) samt publiceras här på Svenska kraftnäts webbplats. Vi kommer även att informera om samrådet genom annonsering i dagspress.

När får jag svar på mina synpunkter/mitt yttrande?

Efter vårens samråd kommer vi att sammanställa en samrådsredogörelse som publiceras på webbsidan www.svk.se/hamra-overby. Där sammanställs de synpunkter som kommit in och våra kommentarer till dem. Det betyder alltså att du inte får ett personligt svar via e-post eller post, däremot skickas ett Nytt om ut om att redogörelsen finns att ta del av till berörda fastighetsägare och övriga remissinstanser. Om du har frågor om projektet eller inför du skickar ditt yttrande kan du ställa dem till vår frågelåda hamra-overby@svk.se.

Vad händer efter samrådet?

Vi sammanställer då de yttranden som kommit in under samrådstiden i en samrådsredogörelse och bemöter dessa. Samrådsredogörelsen väntas vara klar cirka två månader efter att samrådet avslutats. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om tillstånd (koncession) till Energimarknadsinspektion och publiceras på projektets webbplats. De inkomna synpunkterna används för att hitta en slutlig sträckning. Vi tar fram en miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas den ansökan om tillstånd (koncession) som enligt planen ska skickas till Energimarknadsinspektionen i slutet av november år 2021.

Vilken ersättning får jag om ni bygger på min fastighet?

Du får en engångsersättning. Vi gör en bedömning av hur mycket marknadsvärdet på din fastighet minskar till följd av luftledningen. Du får ersättning för det minskade marknadsvärdet plus ett påslag på 25 procent. Vi ersätter också skador som uppstår när ledningen byggs. Mer information om ersättningar kan du läsa på vår webbplats www.svk.se/ersattning

Vad får jag för andra ersättningar?

På de fastigheter där vi behöver göra en förundersökning erbjuder vi fastighetsägaren en ersättning på 3000 kr. En intrångsvärdering görs där luftledningen byggs och fastighetsägaren får en intrångsersättning som baseras på aktuella normer. Exempel på andra ersättningar som kan bli aktuella är ersättning för nyttjanderätt av väg, tillfälliga skador och företags- eller miljöskada. Svenska kraftnät står även för ombudskostnader. Mer information om ersättningar finns på sidan www.svk.se/ersattning

Kontaktar ni mig innan ni börjar undersöka på min fastighet?

Ja vi kontaktar berörd fastighetsägare innan vi gör undersökningar. Först och främst görs det via brev men även muntlig avstämning förekommer.

Vad händer om fastighetsägare inte skriver på MFÖ (medgivande om förundersökning)?

Om vi inte kan komma överens ansöker vi om förundersökningstillstånd (s.k. resolution) hos Länsstyrelsen.

Vad händer om fastighetsägare väljer att inte skriva på avtal om markupplåtelse?

Om vi inte kan komma överens med fastighetsägaren om markupplåtelse och ersättning lämnar vi över frågan till Lantmäteriet för beslut. Vi strävar dock alltid efter att komma överens med fastighetsägare.

Hur kommer jag som bor i närheten att påverkas av bygget?

Byggnationen planeras starta år 2026 och pågå under ca 3 år, förutsatt att vi får alla tillstånd som krävs för att bygga ledningen. Som grund beror påverkan på vilket arbete som ska utföras. Arbetet kan bestå av tunga transporter, sprängningar och buller eller att vissa vägar kan ha begränsad framkomlighet under byggtiden, detta är exempel på saker som kan vara störande. Vi strävar självklart efter att påverka så lite som möjligt.

Hur mycket låter en luftledning?

För det mesta låter den inte alls. Vid fuktig väderlek kan det höras ett svagt sprakande eller knastrande ljud. I fuktig väderlek är ljudet från luftledningar som högst. Ljudnivåerna utomhus intill en 400 kV-ledning kan då uppgå till ca 45 dB(A) 20 meter från ledningens mitt. Avståndet till ledningen samt byggnader och andra föremål dämpar ljudet, som avtar med 3–4 dB(A) för varje dubblering av avståndet från kraftledningen.

Kan ni riva andra luftledningar i och med att ni förstärker nätet med den här elförbindelsen?

Ja, en 220 kV-ledning kommer att rivas och ersättas av denna 400 kV-ledning.      

Kommer ni att använda kreosot i några fundament till stolparna för luftledningen?

Nej, vi kommer inte att använda oss av kreosotfundament.

Varför planeras inte förbindelsen med markkabel?

Markförlagd växelströmskabel används i de fall då Svenska kraftnät bedömer att framkomligheten för en luftledning är ytterst begränsad eller obefintlig. Anledningen är att en markförlagd kabel inte har inga tekniska eller ekonomiska fördelar gentemot luftledning. En markförlagd kabel är många gånger dyrare att bygga än en luftledning och har bara hälften så lång teknisk livslängd.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som styrs av sitt regeringsuppdrag och inte ett vinstmaximerande företag. I regeringsuppdraget ingår att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Ökade kostnader för transmissionsnätet innebär högre avgifter som i slutändan leder till högre elpriser för elkunderna.

En markförlagd 400 kV-ledning i kabelutförande får en betydligt lägre tillgänglighet jämfört med en luftledning. Det beror dels på att kabelsystemet innehåller betydligt fler felkällor jämfört med luftledningar, till exempel felkänsliga skarvar i genomsnitt var 700 meter. Dels beror det på att markförlagda kablar tar betydligt längre tid att felsöka och reparera än luftledningar (upp till en månad enligt internationell statistik).

Sammantaget leder detta till en statistiskt högre otillgänglighet för förbindelsen, vilket gör det svårare att upprätthålla driftsäkerheten. Att upprätthålla hög driftsäkerhet i det nationella elsystemet är en viktig del av Svenska kraftnäts uppdrag från regeringen.

Transmissionsnätet är ett växelströmsnät

Det svenska transmissionsnätet är baserat på växelströmteknik, som är den dominerande tekniken i elförsörjningens alla led. När vi förstärker elnätet gör vi det vanligen med luftledningar för 400 kV. Det är för att uppfylla kraven på ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat elöverföringssystem – som är ryggraden i en trygg och säker svensk elförsörjning. 

Mer information om transmissionsnätets tekniska förutsättningar.

Frågor om elektriska och magnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat när el produceras, transporteras och förbrukas. De finns nästan överallt i vår miljö, kring både kraftledningar och elapparater som vi använder dagligen i hemmet.

Mer information om elektriska och magnetiska fält.

Ska skogsgatan vara 50 meter bred och avverkad?

I skogsområden består ledningsgatan av en röjd skogsgata som är cirka 40 meter bred. I sidområdena till skogsgatan kan kantträd som riskerar att falla på ledningen behöva tas ned. Skogsgatan röjs med jämna mellanrum så att vegetationen inte blir för hög.

Då det inte finns någon möjlighet till möten under rådande omständigheter med Corona, kan samrådet förlängas tills dess att möten kan genomföras på ett säkert sätt?

Projektet har tagit fram en presentationsfilm på sidan "Dokument och kartor", vi finns tillgängliga på telefon och e-post för frågor och vi har en organiserad telefonpanel av experter som kan ringa upp er angående de frågor ni ställer. Det är också möjligt att få samrådsunderlaget hemskickat via post. Vi vet inte hur länge dessa omständigheter fortsätter och kan inte lova några fysiska informationsmöten i detta nu eller i närtid, däremot digitalt eller att vi hörs via telefon. Presentationsfilmen är ett sätt att berätta övergripande om projektet, som motsvarar vad som skulle ha förmedlats vid ett Öppet hus.

 

Varför är utredningskorridoren smalare på vissa ställen?

Utredningskorridorens bredd varierar där vi går längs befintliga ledningar jämfört med när vi går i ny mark. När vi föreslår ledningssträckningen längs befintliga ledningar har vi lagt på en buffert om 100 meter och när vi går i ny mark 200 meter, men det kan variera något om vi ser att det finns osäkerheter i området.

 

 

 

 

 

Granskad