Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Nu förstärker vi kopplingen till kontinenten

Svenska kraftnät planerar den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland tillsammans med den tyska systemoperatören 50Hertz. Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elmarknadshandel

Om projektet

Nytt om Hansa PowerBridge

Naturvärdesinventering av alternativ utredningskorridor i Ystad


Under april månad planerar Svenska kraftnät att genomföra en naturvärdesinventering i den alternativa utredningskorridor som tillkommit i Ystads kommun och som ingår i det pågående kompletterande samrådet på sträckan. Inventeringen utförs av biologer som tar sig fram till fots i området. Sista datum att lämna synpunkter i samrådet är 17 april. Mer information om samrådet

Steg-2 arkeologiska undersökningar under april


Med start under april 2020 kommer arkeologer att vara ute i fält och inventera kulturvärden i så kallade steg 2-undersökningar. Undersökningarna innebär att provgropar eller sökschakt görs med grävmaskiner på identifierade platser. Fastigheter och arrendatorer som berörs av undersökningarna informeras via brev.

Inventering av skyddsvärda träd i januari


Under senare halvan av januari kommer inventeringar av skyddsvärda träd att genomföras. Syftet med inventeringen är att identifiera skyddsvärda träd för att i möjligaste mån undvika att påverka träden vid den fortsatta planeringen av elförbindelsen.

Ingen konflikt mellan sträckningsförslag och Sjöbos detaljplaner


Svenska kraftnät tagit fram och samrått om ett sträckningsförslag för den nya förbindelsen Hansa PowerBridge. Nu har vi fått besked om att sträckningsförslaget inte är i konflikt med detaljplanerna i Sjöbo kommun, vilket innebär att vi kan gå vidare med sträckningen genom kommunen.

Mindre markundersökningar utanför Ystad i veckan


Under denna vecka (20) kommer Svenska kraftnät att göra mindre markundersökningar väster om Ystads tätort på mark som tillhör kommunen. Det är en sträcka på ca 300 meter som undersöks och arbetena beräknas kunna göras under en till tre dagar, beroende på väderförhållandena. Undersökningarna görs för att kontrollera att marken tillåter en schaktfri installationsmetod för kablarna.

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på webben


Mellan januari och mars 2019 genomfördes samråd om ett utbyggnadsförslag för den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge. Svenska kraftnät har nu sammanställt inkomna yttrande i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig på webben.

Förtydligande till alternativredovisning vid Ystad tätort


Under samrådet i början av 2018 redovisade Svenska kraftnät tre deletapper vid Ystad tätort. Under hösten 2018 valdes efter genomförda utredningar en av dessa bort från vidare samråd. Här förklarar vi mer ingående varför en av deletapperna valdes att tas bort från samrådsprocessen.

Välkomna på öppet hus!


Svenska kraftnät bjuder in till öppna hus i januari och februari. På de öppna husen har ni möjlighet att träffa representanter från Svenska kraftnät och få mer information om projektet, sträckningsförlaget, det kommande arbetet och andra frågor ni funderar över.

Samråd om sträckningsförslag


Svenska kraftnät bjuder in till samråd för den planerade stamnätsförbindelsen Hansa PowerBridge mellan station Hurva i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Under samrådet vill Svenska kraftnät få in synpunkter på den planerade förbindelsen och sträckningsförslaget.

Så kommer markkabeln på plats


Exakt hur en kabeldragning i marken går till väcker både frågor och nyfikenhet har vi på Svenska kraftnät som jobbar med projektet Hansa PowerBridge märkt. Simon Hultgren är kabelingenjör och svarar här på några av de vanligaste frågorna om markkabel.

Ny detaljplan utreds för utbyggnad av Hurva station


Svenska kraftnät och Hörby kommun har tecknat ett planavtal. Det innebär att kommunen utreder möjligheten till en ny detaljplan för området där Svenska kraftnät planerar att bygga ut Hurva station. Området för utbyggnaden är en del av fastigheten Lyby 9:14, som även dagens stationer ligger på.

Välkomna på öppet hus i februari!


Svenska kraftnät bjuder in till öppna hus i februari. På de öppna husen har ni möjlighet att träffa representanter från Svenska kraftnät och få mer information om projektet, utredningskorridorerna, det kommande arbetet och andra frågor ni funderar över.

Samråd om utredningskorridorer i februari


Svenska kraftnät bjuder in till samråd för den planerad stamnätsförbindelse Hansa PowerBridge mellan station Hurva i Hörby kommun och Gustrow i norra Tyskland. Under samrådet vill vi ha era synpunkter på den planerade förbindelsen och de olika utredningskorridorerna för inom vilka förbindelsen kan komma att byggas.

Preliminär byggstart är i dagsläget 2023/2024. Tid för byggstart är beroende av när koncession meddelas.

Fakta om Hansa PowerBridge

Teknik: 700 MW likströmsförbindelse (VSC HVDC)

Investering: 6,4 miljarder kronor, varav Svenska kraftnäts del uppgår till 3,2 miljarder kronor.

Längd: Beroende på slutligt alternativ blir landsträckan på den svenska sidan mellan 50 och 80 km. Sjökabeln blir mellan 45 och 60 km till gränsen där den övergår till tyskt område.

Stationer: Ansluter i station Hurva, i Hörby kommun, som byggs ut med en omriktarstation.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd om utredningsalternativ Januari 2018
Samråd om utbyggnadsförslag Årsskiftet 2018/2019
Kompletterande samråd Årsskiftet 2019/2020
Ansökan om koncession September 2020
Uppskattat regeringsbeslut om koncession 2022
Byggstart 2024
Drifttagning 2026