Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Samråd och dialog

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna synpunkter. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar boende och miljön.

Samråd om sträckningsförslag

Mellan januari och mars 2019 genomfördes samråd om ett sträckningsförslag. Inkomna yttrande har sammanställts i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig under sidan Dokument och kartor.

Där finns även tidigare samrådunderlag och andra dokument samlade.

Komplettarnde samråd om delsträcka till sjöss

En del av den föreslagna sträckningen till sjöss berör ett militärt övningsområde och nu utreds en alternativ sträckning för den delen av sjökabeln. Med anledning av det genomförs ett kompletterande skriftligt avgränsningssamråd gällande en ny delsträckning till sjöss vid det militära övningsområdet. Sista dag att lämna yttranden är 3 januari.

Läs mer om det kompletterande samrådet här

Tack för alla värdefulla synpunkter!

Vi vill tacka för alla värdefulla synpunkter som vi har fått in under samrådet. Synpunkter utgör en betydande del av underlaget när Svenska kraftnät planerar elförbindelsen och vi försöker tillgodose önskemål i den mån det är rimligt. Valet av sträckning är dock alltid en sammantagen bedömning där flera olika faktorer och intressen måste vägas in.

Vad händer framöver?

Nu kommer Svenska kraftnät väga samman inkomna synpunkter med andra identifierade värden för att hitta ett slutligt sträckningsförslag att söka koncession för. Det innebär att utbyggnadsförslaget kan komma att justeras fram till att dess att ansökan är inskickad. Koncessionsansökan är planerad att skickas in till Energimarknadsinspektionen (Ei) i slutet av 2019. Eftersom Hansa PowerBridge är en utlandsförbindelse är det enligt ellagen regeringen som fattar koncessionsbeslut.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram där vi redogör för den förväntade påverkan som elförbindelsen kan medföra samt vilka åtgärder som vidtas som att minimera detta. MKB:n ingår som en bilaga i koncessionsansökan och kommer att publicera på projektets webbplats.

Ei handlägger ärendet och överlämnar det sedan till regeringen för att beslut om koncession. Enligt gällande tidplan hoppas vi kunna erhålla beslut om koncession under 2020 och att kunna börja bygga förbindelsen 2023/2024 för att sedan ta den i drift 2026.

Samråd- och tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en beskrivning av de huvudmoment som ingår i samråds- och tillståndsprocessen.

Klicka på bilden för att se en beskrivning av de huvudmoment som ingår i samråds- och tillståndsprocessen.

 

Hur Svenska kraftnät behandlar personuppgifter

Svenska kraftnät behandlar personuppgifter i samband med samråd och framtagande av MKB samt ansökan om koncession. Uppgifterna behandlas som en följd av en rättslig förpliktelse och/eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med samrådet kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning för samrådet, framtagandet av MKB:n och ansökan om koncession. Svenska kraftnät sammanställer en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller de personuppgifter (namn) som inkommit i samband med att yttrande skickats in samt sammanfattning av det som yttrats och Svenska kraftnäts bemötande. Samrådsredogörelsen är allmänt tillgänglig. Den delas med de som deltagit i samrådet och publiceras på Svenska kraftnäts hemsida. Den skickas även till Energimarknadsinspektionen vid ansökan om koncession.

Ytterligare information om hur Svenska kraftnät hanterar personuppgifter finns på Svenska kraftnäts hemsida. Där hittar du också information om dina rättigheter, hur du kan framföra klagomål och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarige och dataskyddsombud. Läs mer på: www.svk.se/personuppgifter-och-offentlighetsprincipen

Granskad