Hoppa till huvudinnehåll

Horndal - Avesta

Ålderstigen ledning ersätts mellan Horndal och Avesta

Vi förnyar en 220 kV-ledning mellan Horndal och Avesta som har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny för att fortsatt kunna förse området med en trygg och säker försörjning av el.

Mer om projektet

Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV transmissionsnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Den västra ledningen, som till största delen byggdes 1936, är nu nära sin tekniska livslängd och behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning till boenden, industrier och övriga samhällsfunktioner i området.

Läs mer om Horndal-Avesta under "Om projektet"

Inventeringar av natur- och kulturvärden under hösten


Arbetet med att hitta en lämplig sträckning för förnyelsen av Horndal-Avesta går vidare med inventeringar av natur och kulturvärden under hösten. Inventeringarna görs för att identifiera skyddsvärda natur- och kulturvärden så att vi kan ta hänsyn till dessa i planering och byggnation av ledningen.

Samråd om sträckningsförslag inför förnyelsen av Horndal-Avesta


Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. I samrådet kan yttranden lämnas in för att påverka den slutliga sträckningen och utformningen av ledningen. I samrådet har fastighetsägare, närboende, myndigheter och andra intressenter möjlighet att lämna in yttranden till Svenska kraftnät.

Samråd och informationsmöten under våren


Svenska kraftnät har begränsat utredningsområdet till en korridor. Den aktuella utredningskorridoren går till största delen i samma sträcka som den befintliga ledningen som förnyas. Undantaget är vid Dalälven där nya passager utreds. Samråd och informationsmöten planeras under våren.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan ändras under projektets gång.

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2019
Samråd om ett sträckningsförslag 2020
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen (Ei) 2021
Byggstart 2024
Drifttagning av ny ledning 2025
Rivning av befintlig ledning 2026