Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Horndal - Avesta

Samråd och dialog

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse eller bygger om en befintlig ledning. Då kan du som berörs av våra planer att lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Samråd om föreslagen sträckning

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken för förnyelsen av 220 kV-ledningen mellan Horndal och Avesta. I samrådet har fastighetsägare, närboende, myndigheter och andra intressenter möjlighet att lämna in yttranden till Svenska kraftnät. Yttrandena ingår i beslutsunderlaget för valet av sträckning inför ansökan om koncession för ledningen. Valet av sträckning är en bedömning där samrådsyttrande vägs samman med faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen. 

Samrådsunderlag på webben

Utredningskorridoren med en föreslagen sträckning, ett så kallat ombyggnadsförslag samt ett alternativt sträckningsförslag och dess förväntade miljöpåverkan beskrivs i ett samrådsunderlag. Underlaget finns tillgängligt på sidan Dokument och kartor. 

Där finns också kartor med fastighetsgränser att ladda ner. Önskar ni att få utskrivet exemplar skickad till er vänligen kontakta oss som arbetar i projektet.

Lämna era yttranden senast 5 juli

Ni kan lämna era yttranden antingen via post eller via epost.
Ange dnr 2018/1964 i brevet eller i ämnesraden för epost.
Vänligen inkom med era yttranden senast 5 juli 2020.

Postadress: Svenska kraftnät, Registrator, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.
Epost: registrator@svk.se

Informationsmöten ställs in med hänsyn till coronaviruset

I samband med samrådet planerade Svenska kraftnät att genomföra lokala informationsmöten för att redogöra för ledningsförnyelsen och hur det kan påverka närboende och miljö. Med hänsyn till coronaviruset covid-19 gör Svenska kraftnät bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra möten i detta skede. Vikten av att ledningen förnyas gör att projektet behöver fortsätta som planerat och samrådet hålls därför skriftligt utan fysiska möten. Vi beklagar givetvis detta och uppmanar er att kontakta oss som arbetar i projektet med eventuella frågor.

Presentaion om Svenska kraftnät och Horndal-Avesta

Presentation varför och hur genomförs samråd?

Presentation varför luftledning och vilken påverkan förväntas från förslaget

Presentation hur ser ersättningen ut?

Vad händer efter samrådet?

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar frågor. Samrådredogörelsen kommer att publiceras på projektets webbplats. I nästa steg upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en ansökan om nätkoncession för linje som skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei), som beslutar om koncession beviljas för ledningen.

Samråd- och tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en beskrivning av de huvudmoment som ingår i tillståndsprocessen.

Granskad