Hoppa till huvudinnehåll

Horndal - Avesta

Samråd och dialog

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse eller bygger om en befintlig ledning. Då kan du som berörs av våra planer att lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Tack för era samrådsyttranden!

5 juli var sista dagen att lämna yttranden i samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken för förnyelsen av 220 kV-ledningen mellan Horndal och Avesta. Svenska kraftnät tackar för alla yttranden som skickats in!

Samrådsredogörelse publiceras i september

Svenska kraftnät arbetar nu med att sammanställa yttrandena och väga dem samman med andra faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen. Inkomna yttranden och Svenska kraftnät bemötande av dessa sammanställs i samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer uppskattningsvis att publiceras på webben i september.

Vad händer sen?

Samrådyttrandena kommer att ingå i beslutsunderlaget för valet av sträckning inför ansökan om koncession för ledningen. Valet av sträckning är en bedömning där yttranden vägs samman med faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för den sträckan som väljs och därefter skickas en koncessionsansökan in till Energimarknadsinspektionen (Ei), som beslutar om ledningen får byggas enligt föreslagen utformning. Vi räknar med att skicka in koncessionsansökan under första halvan av 2021.

Samrådsunderlag och kartor på webben

Samrådunderlaget finns tillgängligt på sidan Dokument och kartor. Där finns också kartor med fastighetsgränser att ladda ner. Önskar ni att få utskrivet exemplar skickad till er vänligen kontakta oss som arbetar i projektet.

Inställda informationsmöten med hänsyn till coronaviruset

I samband med samrådet planerade Svenska kraftnät att genomföra lokala informationsmöten för att redogöra för ledningsförnyelsen och hur det kan påverka närboende och miljö. Med hänsyn till coronaviruset covid-19 gör Svenska kraftnät bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra möten i detta skede. Vikten av att ledningen förnyas gör att projektet behöver fortsätta som planerat. Vi beklagar givetvis detta och uppmanar er att kontakta oss som arbetar i projektet med eventuella frågor.

Presentaion om Svenska kraftnät och Horndal-Avesta

Presentation varför och hur genomförs samråd?

Presentation varför luftledning och vilken påverkan förväntas från förslaget

Presentation hur ser ersättningen ut?

 

Samråd- och tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en beskrivning av de huvudmoment som ingår i tillståndsprocessen.

Granskad