Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Hurva – Sege

Följ projektet via

Vi förnyar 400 kV-ledning mellan Hurva och Sege

Med förnyelsen av den ålderstigna ledningen ökar vi transmissionsnätets driftsäkerhet i Malmöregionen. Ledningens koppling till såväl SydVästlänken som Baltic Cable till Tyskland gör en förnyelse nödvändig för att båda dessa förbindelser ska kunna utnyttjas maximalt.

Mer om projektet

Vi förnyar 400 kV-ledning mellan Hurva och Sege

Med förnyelsen av den ålderstigna ledningen ökar vi transmissionsnätets driftsäkerhet i Malmöregionen. Ledningens koppling till såväl SydVästlänken som Baltic Cable till Tyskland gör en förnyelse nödvändig för att båda dessa förbindelser ska kunna utnyttjas maximalt.

Mer om projektet

Nytt om Hurva – Sege

Ökad aktivitet när stolpmontering inleds i oktober


Med start i oktober kommer stolpmonteringen att inledas. Monteringen utförs av Elnos, som är underentreprenör till Linjemontage. Stolparna monteras vid respektive stolpplats för att sedan resas med hjälp av mobilkranar. Det innebär att aktiviteten i projektet ökar under hösten och att tätare byggtrafik är att vänta på vägar i anslutning till ledningsgatan.

Vägar till och arbetsytor vid stolpplatser


Utskick kommer att göras angående intrång för områden där det behöver anläggas vägar och arbetsplatser i jordbruksmark samt hantering av produktionsbortfall där. I utskicket ingår även information för er som söker jordbrukarstöd från EU samt kartor över ytor som ianspråktas för respektive stolpplats i jordbruksmark.

Korsningsskydd vid vägar och kraftledningar


Arbetet med att förnya 400 kV-ledningen mellan Hurva och Sege går vidare med uppförandet av korsningsskydd innan sommaren. Under sommaren fortsätter anläggning av tillfälliga byggvägar och anläggning av stolpfundamenten.

Undersökningar av eventuell utsiktspåverkan i mars


Svenska kraftnät har gett Forum fastighetsekonomi AB i uppdrag att göra en förstudie som syftar till att bedöma den nya ledningens eventuella påverkan på fastighetsvärden till följd av utsiktsstörning. Studien påbörjas preliminärt vecka 10, med fotografering från bostäder/tomtplatser som kan antas bli påverkade av den nya ledningen.

Välkomna på informationsmöten 10 och 11 mars!


Inför byggstarten bjuder Svenska kraftnät in till informationsmöten där vi tillsammans med ansvarig entreprenör Linjemontage AB informerar om hur förnyelsen kommer att genomföras och svarar på frågor. Vi kommer att ha ett mötestillfälle i Hjärup 10 mars och ett i Södra Sandby 11 mars. Varmt välkomna!

Skogsavverkning och inventering av korsningar


Med början i mars kommer Svenska kraftnät att avverka skog som stämplats för förnyelsen av stamnätsledningen mellan Hurva och Sege, inklusive passagerna vid Staffanstorp och Södra Sandby där ledningen går i ny sträckning. Under februari ska inventeringar av korsningar att genomföras. Det innebär att personal kommer vara ute och göra okulära besiktningar vid platser där ledningen korsar vägar, andra kraftledningar eller annan känslig infrastruktur.

Kontrakt signerat för entreprenaden


Svenska kraftnät har tecknat avtal med Linjemontage AB för entreprenaden för Hurva-Sege. Med entreprenaden upphandlad går projektet vidare in i byggfasen som inleds med markarbeten under våren 2020. Mer detaljerad information om byggskedet kommer framöver. Inför byggstarten hålls även informationsmöten med möjlighet att träffa personer från Svenska kraftnät och entreprenören som är involverade i arbetet.

Kompletterande arkeologiska undersökningar i oktober


Under oktober kommer mer grundligare arkeologiska undersökningar (steg 2) att utföras på ett 40-tal stolpplatser i Hurva-Sege. Arbetena kommer i detta fall att vara begränsade till ledningssträckningen mellan Hardeberg-trakten och Svenska kraftnäts stamnätsstation i Sege.

Statusrapportering inför sommaren


Under våren har arkeologiundersökningar genomförts utmed sträckan Skatteberga - Rögle/Hardeberga och vid Staffanstorp. Resultaten från undersökningarna analyseras nu för att avgöra om fördjupande undersökningar är nödvändiga under hösten på några av platserna. Under hösten planeras även motsvarande undersökningar mellan Rögle/Hardeberga och Staffanstorp samt vidare mot Sege

Grundligare arkeologiska utredningar i steg 2


Med start i mars ska kompletterande arkeologiska utredningar, så kallade steg 2, göras vid tidigare identifierade platser. I detta skede görs enbart utredningar där ledningen ska byggas i nya sträckningar vid Staffanstorp och Södra Sandby   (uppdatering: utredningarna avslutades i mars)

Statusrapportering genomförda och kommande aktiviteter


Under sommaren och hösten har planeringen av ledningsförnyelsen gått vidare. Markundersökningarna är färdiga liksom stämplingen av skog. Nästa steg är avverkning och markarbeten under året som kommer.

Vi genomför arkeologiska undersökningar


Under maj och juni utför Svenska kraftnät arkeologiska undersökningar på fastigheter längs den befintliga ledningssträckan. Detta görs för att identifiera arkeologiska fynd så att vi kan ta hänsyn till dessa under arbetet med ledningen.

Vi undersöker markförhållanden vid stolpplatser


Svenska kraftnät undersöker markförhållanden vid stolpplatser mellan längs den planerade ledningssträckan för Hurva-Sege. Förhållandena i marken undersöks för att vi ska kunna bestämma vilken typ av stolpar och fundament som ska användas vid respektive stolpplats.

Inventeringar av naturvärden


Under juni och juli kommer inventeringar av naturvärden att utföras på fastigheter längs den befintliga ledningssträckan. Inventeringarna görs för att identifiera skyddsvärda naturvärden så att vi kan ta hänsyn till dessa i planering och utförande av ledningsförnyelsen.

Välkomna på Öppet hus 28 mars!


Den 28 mars kommer Svenska kraftnät att hålla ett öppet hus i Södra Sandby, i Killebäckskolan. Ni är då varmt välkomna att komma och prata med oss som arbetar med projektet och få svar på era frågor. Ingen presentation eller annat är inplanerat så det går lika bra att komma när som helst mellan 16.00 och 19.00.

Dokument och kartor
Namn Datum Filstorlek
Karta med fastigheter (PDF)

Karta över ledningssträckan med fastighetsgränser och preliminära stolpplaceringar utmärkta. 

2020-04-02 16806 KB
Milökonsekvensbeskrivning (MKB) (PDF)

2008-06-12 6682 KB

Övergripande tidplan

Händelse Tidpunkt
Erhållen koncession 2016
Projektering och andra förberedande arbeten 2017-2019
Informationsmöten inför byggstart Mars 2020
Markarbeten 2020
Byggstart ny ledning 2020
Rivning befintlig ledning 2020-2021
Drifttagning ny ledning 2021
Rivning av befintlig ledning vid Södra Sandby och Staffanstorp 2022