Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Ingelkärr – Stenkullen

Följ projektet via

Ökad elförsörjning i Västra Götaland och Göteborgområdet

Vi planerar en ny ledning mellan Ingelkärr och Stenkullen för att stärka elförsörjningen i Västra Götaland. Ledningen gör det också möjligt att bygga ut vindkraften och vidga den flaskhals som idag begränsar importen och exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark.

Om projektet

Ökad elförsörjning i Västra Götaland och Göteborgområdet

Vi planerar en ny ledning mellan Ingelkärr och Stenkullen för att stärka elförsörjningen i Västra Götaland. Ledningen gör det också möjligt att bygga ut vindkraften och vidga den flaskhals som idag begränsar importen och exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark.

Om projektet

Nytt om Ingelkärr – Stenkullen

Projektets omfattning ändras till Ingelkärr-Stenkullen


Efter att ha nekats passage genom riksintresset Bredfjället - Väktorområdet har Svenska kraftnät beslutat att gå vidare med den södra delen av den planerade förstärkningen, från Stenkullen upp till Ingelkärr. Det innebär att det som tidigare var projekt Skogssäter-Stenkullen framöver enbart omfattar Ingelkärr-Stenkullen. Förstärkningen vidare upp till Skogssäter är fortfarande nödvändig och kommer att genomföras i ett nytt projekt som startar om med ny utredning. Därmed är sträckningen som planerades mellan Ingelkärr och Skogssäter inte längre aktuell.

Anstånd begärt för vidare utredning om passage genom riksintresse för naturvård


Svenska kraftnät har begärt anstånd hos Energimarkandsinspektionen för kompletterande utredningar av delsträckan där ledningen passerar genom Bredfjället - Väktorområdet. Området är klassat som ett riksintresse för naturvård och i dialog med Länsstyrelsen i Västra Götaland ska Svenska kraftnät vidare utreda delsträckan som passerar det känsliga naturområdet.

Flygscanning med helikopter vecka 44-45


Svenska kraftnät kommer att använda en helikopter för att utföra laserscanningar på flera befintliga och planerade ledningar längs västkusten, inklusive den föreslagna dragningen för ny 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. Flygscanningen är planerad att genomföras någon gång under vecka 44 och 45. Exakt vilka dagar det blir beror på vädret.

Tidplanen förskjuten i väntan på koncession


När Svenska kraftnät skickade in koncessionsansökan för Skogssäter-Stenkullen juni 2016 var vår uppskattning att börja bygga ledningen 2018 och kunna ta den i drift 2021. Handläggningen av ansökan har emellertid tagit längre tid än vad vi räknat med och då koncessionsbeslutet dröjer till nästa år är vår nuvarande uppskattning att ledningen kan tas i drift först 2023.

Inga fältarbeten under första veckan av älgjakten


Vår ambition är att genomföra stämplingen av skog och andra fältarbeten utan att störa älgjakten, och vanligtvis brukar det inte vara några komplikationer. Under den första veckan av älgjaktsäsongen (vecka 41) upphör alla fältarbeten och Svenska kraftnät kommer inte att ha någon personal ute i området. Detta gäller från och med lördagen 6 oktober fram till söndagen 14 oktober.

Stämpling och värdering av skog startar i augusti


Med start i augusti ska skog som behöver avverkas för att ge plats åt ledningen stämplas och värderas. Ingen skog avverkas emellertid förrän Svenska kraftnät fått koncession från Energimarknadsinspektionen och tillstånd att bygga ledningen, ett beslut som väntas under hösten 2018.

Markundersökningar startar i början av året


Planeringen av den nya ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen fortsätter med markundersökningar under våren. Vid markundersökningar görs noggrannare undersökningar av markförhållandena vid stolpplatserna för att avgöra vilka fundament respektive stolptyper som ska användas.

Sträckningsförslag valt för ledningsflytten vid Öresjö


Vi har nu valt sträckningsalternativ för flytten av befintlig 400 kV-ledning vid Öresjö, som planeras för att bereda plats åt den nya ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen.

Detaljundersökningar inleds under våren


Med ledningssträckan utformad och tillståndsansökan inskickad inleds den mer detaljerade planeringen av förbindelsen. Det kommande året undersöker vi terräng och markförhållanden för att avgöra placering och utformning av respektive stolpe.

Samrådsredogörelse för ledningsflytt vid Öresjö


För att komma fram med den nya ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen behöver Svenska kraftnät flytta delar av befintlig ledning vid Öresjö, i Trollhättans och Lilla Edets kommuner. Samrådet för ledningsflytten är avslutat och nu finns även samrådsredogörelsen tillgänglig.

Samråd om ledningsflytt vid Öresjö


För att komma fram med den nya ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen behöver Svenska kraftnät flytta delar av befintlig ledning vid Öresjö, i Trollhättans och Lilla Edets kommuner. Vi bjuder nu in till samråd där vi vill ha dina synpunkter på ledningsflytten.

Koncessionsansökan är inskickad


Koncessionsansökan för den förordade ledningssträckan har skickats in till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet. Koncession är ett tillstånd som utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och ger oss rätt att bygga och driva en ledning enligt vald sträckning.

Ledningssträckan är bestämd


Svenska kraftnät har nu valt ett förordat sträckningsalternativ för den planerade ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. De sista justeringarna på sträckningsalternativet är nu gjorda och vi har därmed ett färdigt sträckningsalternativ som vi kommer att söka koncession för hos Energimarknadsinspektionen (Ei)

Uppdaterad karta över aktuellt utrednin­gsområde


Nu finns en uppdaterad karta med fastighetsgränser över det aktuella utredningsrådet för Skogssäter – Stenkullen. Sträckningen i området kring Ryd har justerats något efter genomförda fältbesök, möte med länsstyrelsen och ytterligare dialoger med berörda fastighetsägare i området

Redogörelse för kompletterande samråd angående sambyggnadssträckan


Nu är samrådsredogörelsen för det kompletterande samrådet rörande sträckan som ska sambyggas med Vattenfalls befintliga 130 kV-ledning färdig och finns publicerad på vår webbplats. I samrådsredogörelsen beskriver vi samrådets genomförande, sammanfattar inkomna synpunkter och Svenska kraftnäts och Vattenfalls bemötande av dessa.

Kompletterande arkeologiska undersökningar


Under januari 2016 kommer vi att göra ytterligare arkeologiska undersökningar. Fem fastigheter berörs av arbetena. Berörda fastighetsägare kontaktas innan arbetena påbörjas.

Uppdaterad karta över aktuellt utredningsområde


Nu finns en uppdaterad karta med fastighetsgränser över det aktuella utredningsrådet för Skogssäter – Stenkullen. Kartorna är uppdaterade med den valda sträckningen i området kring Ryd.

Beslut om sträckningsalternativ i området kring Ryd


Svenska kraftnät har nu fattat beslut om sträckningsalternativ i området kring Ryd. Med hänsyn till inkommande yttranden och genomförda undersökningar har vi valt att gå vidare med det sträckningsalternativ som går väster om den samlade bebyggelsen i Ryd och Björbäck.

Kompletterande arkeologiska undersökningar i området kring Ryd


Vi kommer att genomföra ytterligare arkeologiska inventeringar i området kring Ryd. Arbetet kommer att genomföras på tisdag och torsdag under nästa vecka (27 och 29/10). Syftet med inventeringarna är att identifiera om det kan finnas fler arkeologiska värden i utredningsområdet.

Samrådsredogörelse för kompletterande samråd i området kring Ryd


Nu är samrådsredogörelsen för sträckningsalternativen i området kring Ryd och Björbäck färdig och finns publicerad på vår webbplats. I samrådsredogörelsen beskriver vi samrådets genomförande, sammanfattar inkomna synpunkter och Svenska kraftnäts bemötande av dessa.

Objektregistrering startar i september


I slutet av september 2015 kommer vi att fortsätta projekteringen av ledningssträckan då vi genomför en så kallad objektregistrering. Ett arbetslag på två personer kommer att vandra längs ledningssträckan och använda GPS-teknik för att registrera sträckans utseende och objekt som korsningar, vägar, stenmurar och andra föremål som kan påverka stolparnas placeringar.

Fördjupade arkeologiska undersökningar


Under 2014 och 2015 undersökte arkeologer ledningssträckan för att identifiera fornlämningar och andra arkeologiska värden som kan påverka stolpplaceringarna. Under hösten kommer vi att göra fördjupade undersökningar på några av upptäckterna.

Utstakning av vinkelstolpar


Under hösten kommer vi att fortsätta arbetet med att bestämma placeringarna av vinkelstolparna. Vi undersöker terrängen vid de planerade stolpplatserna och sätter ut stakkäppar för att markera stolparnas placeringar.

Kompletterande uppgifter gällande sambyggnadssträckan över Göta älv


På grund av ändrade förutsättningar som framkommit under projekteringsarbetet behöver vi höja två stolpar på vardera sida om Göta älv. Samrådstiden för sambyggnadssträckan förlängs därför ytterligare. Vi önskar era eventuella kompletterande synpunkter senast 18 september.

Förlängd tid för samråd gällande sambyggnadssträckan vid Göta älv till 4 september


I juni informerade vi berörda fastighetsägare i särskilt brev om förslaget att passera Göta älv i samma stolpar som Vattenfalls regionnätsledning som idag passerar älven strax söder om Tjurholmen. Ledningen kommer att gå...

Senaste nytt om projektet


I dagarna distribuerar vi Projektnytt nummer 4. 

Utredningslinje med vinkelpunkter


Den aktuella utredningslinjen har nu kompletterats med vinkelpunkter. Det är de platser där det kommer att behövas en vinkelstolpe för att ändra riktningen på ledningen.

Förslag på ledningssträckning


Som en viktig del i förberedelserna för en ny 400 kV kraftledning mellan Trollhättans kommun och Lerums kommun har Svenska kraftnät genom samråd samlat in synpunkter och förslag från boende, fastighetsägare, organisationer och myndigheter i de områden vi utreder.

Utredningsområdet har smalnats av


Utredningsområdet för den planerade 400 kV-ledningen mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen har smalnats av.

Samrådsredogörelse från kompletterande samråd 2013


Nu är samrådsredogörelsen för det kompletterande samrådet gällande den planerade 400 kV-ledningen mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen sammanställd. Det kompletterande samrådet hölls vintern 2013.

Ändrad lokal för öppet hus och samrådsmötet den 5 februari


Öppet hus och samrådsmötet den 5 februari om den planerade kraftledningen mellan Skogssäter och Stenkullen har flyttats till en annan lokal än den som först aviserats.

Välkommen på öppet hus


Den 4-6 februari håller Svenska kraftnät öppet hus om den planerade kraftledningen mellan stamnätsstationerna Skogssäter och Stenkullen i Västra Götaland.

Läs det senaste i Projektnytt


I senaste Projektnytt om Skogssäter-Stenkullen beskriver vi vilka delar av utredningsområdet vi fortsätter att utreda. Några mindre områden har tillkommit och några stråk har tagits bort.

Kompletterande samråd Skogssäter-Stenkullen


Svenska kraftnät har nu skickat ut ett kompletterande underlag för samråd kring nya utredningsområden för den planerade kraftledningen mellan stamnätsstationerna Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun. Underlaget har skickats till berörda fastighetsägare, organisationer och myndigheter.

Samrådsredogörelse publicerad


Den första samrådsredogörelsen för en ny kraftledning mellan stamnätsstationerna Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun, är nu publicerad.

Förtydligande gällande Skogssäter-Stenkullen


I samrådsunderlaget för den planerade 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen har det varit otydligt vad som är alternativ H och I vid Ryd. Vi publicerar därför en karta med de rätta benämningarna.

Välkommen att lämna synpunkter


Svenska kraftnät har identifierat ett antal utredningsområden som kan vara lämpliga för den planerade förbindelsen. Välkommen att lämna dina synpunkter till oss senast den 22 mars 2013.

Byggnationen är planerad att starta 2018

Tidplan

Tidplanen är beroende av när tillståndprövningen och när koncessionsbeslut vunnit laga kraft. Vi väntar oss ett koncessionbeslut av Energimarkandsinspektionen under 2019.

Händelse Tidpunkt       
Första samrådet om flera utredningskorridorer Vår 2013
Andra samrådet Vår 2014
Tillståndsprövning 2016-2021
Byggtid 2022-2025
Ledningen tas i drift och stärker därmed transmissionsnätet i regionen 2025