Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Lindbacka – Östansjö

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks i Östra Svealand

Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och förstärkningen är en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks i Östra Svealand

Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och förstärkningen är en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken.

Om projektet

Nytt om Lindbacka – Östansjö

Utskick av markupplåtelseavtal med ersättningserbjudande


Under februari skickar Svenska kraftnät ut markupplåtelseavtal (MUA) till berörda fastighetsägare. I utskicket ingår markupplåtelseavtal, värderingsprotokoll, stämplingslängder och erbjudande om ersättning. Vi planerar också att hålla ett informationsmöte i mars där vi berättar mer om innehållet i avtalet.

Koncession beviljad för Lindbacka-Östansjö!


Den 15 november fick Svenska kraftnät koncession från Energimarknadsinspektionen (Ei) för att bygga den nya ledningen Lindbacka-Östansjö. Koncessionen gäller en ny 400 kV luftledning för växelström från station Lindbacka strax väster om Örebro till station Östansjö strax väster om Hallsberg. Beslutet om koncession ger Svenska kraftnät tillstånd att bygga ledningen enligt den sträckning och utformning som anges i ansökan.

Tidplanen är uppdaterad


Tidplanen för byggnaden av den nya ledningen mellan Lindbacka och Östansjö är justerad. Vi förväntar oss ett beslut om koncession av Energimarknadsinspektionen innan årets slut. Efter erhåller koncession följer en del förberedande arbeten innan ledningen kan börja byggas. Förutsatt att koncessionsbeslutet kommer under 2017 beräknar vi byggstarten till senare delen av 2019 och drifttagning ca två år senare, 2021.

Kompletterande inventeringar i sommar


Under sommaren ska Svenska kraftnät genomföra inventeringar av naturvärden längs den planerade ledningssträckan. Inventeringarna görs för att komplettera underlaget i vår tillståndsansökan med arter och naturvärden som kan förekomma i föreslagen sträckning. Kompletteringarna görs på Energimarknadsinspektionens (Ei) begäran efter synpunkter från Länsstyrelsen.

Den preliminären byggstarten flyttas fram


Den förväntade byggstarten av Lindbacka – Östansjö har flyttats fram till våren 2018. Tidplanen är fortfaranande högst preliminär och direkt beroende av när vi får koncessionsbeslut från Energimarknadsinspektionen för den nya ledningen. Byggstarten är också beroende av att närliggande ledningsprojekt är färdigställda. Mer information utlovas när en mer definitiv tidplan kan presenteras.

Ny preliminär byggstart


Svenska kraftnät beräknar i dagsläget kunna starta byggnaden av Lindbacka - Östansjö under hösten 2017. Byggstartens beroende av att andra ledningsprojekt i området färdigställs gör att tidplanen är högst preliminär och kan förskjutas ytterligare om anslutande projekt försenas. Drifttagningen beräknas till ca 1,5 år efter byggstarten, vilket enligt den senaste tidplanen är årsskiftet 2018/2019.

Stämpling av skog och värdering av mark


Under året kommer Svenska kraftnät att påbörja arbetet med att stämpla den skog som behöver avverkas. Samtidigt värderar vi också den mark som tas i anspråk vid breddningen. Värderingen avgör vilken ersättning som ska betalas ut till skogsägaren.

Markupplåtelseavtal för nya vägar utskickade


För att förbättra framkomligheten till ledningsgatan behöver Svenska kraftnät bygga nya vägar. Även i ledningsgatan byggs vägar till stolplatserna. Ett markupplåtelseavtal skickas ut till dig som är fastighetsägare med mark som berörs av de planerade vägarna.

Vägavtal har skickats ut


När vi bygger den nya ledningen behöver Svenska kraftnät använda vägarna i området runt ledningsgatan. Vi vill därför att skriva så kallade nyttjanderättsavtal med berörda väghållare och vägföreningar. Nyttjanderättsavtalen har nu skickats ut till berörda väghållare och vägföreningar.

Fördjupade arkeologiska undersökningar


Under våren kommer vi att göra fördjupade undersökningar av några av de arkeologiska upptäckter som identifierades vid tidigare utförda forn- och kulturvärdesinventeringar. Så kallade steg 2-undersökningar kommer att genomföras för att bestämma om platserna innehåller dolda fornlämningar.

Ny tidplan kommer inom kort


Den nuvarande tidplanen för Lindbacka – Östansjö håller på att arbetas om. Förskjutningar i andra projekt som Lindbacka – Östansjö är beroende av gör att vi kommer att skjuta upp byggstarten. När den nya tidplanen är fastslagen kommer vi informera om detta på webben och via utskick av Nytt om.

Markundersökningar fram till sommaren


Efter årsskiftet 2015 inleddes undersökningarna av markförhållandena vid stolpplatserna. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren. Med hjälp av en borrbandvagn görs ett antal provborrhål vid respektive stolpplats för att närmare undersöka förhållandena i marken. Utifrån resultatet från undersökningarna avgörs sedan vilken typ av stolpar och fundament som ska användas på respektive plats.  

Nytt Projektnytt inför markundersökning


Förberedelserna för att bygga den nya ledningen mellan Lindbacka och Östansjö löper på enligt planerna. Under sommaren har inmätningar genomförts längs ledningssträckan. Det innebär att avstånd och höjdskillnader i terrängen har mätts för att skapa en god överblick av området.

Det händer i Lindbacka – Östansjö


Förberedelserna inför byggnationen av den planerade 400 kV-ledningen mellan Lindbacka och Östansjö är i full gång. ÅF som har anlitats av Svenska kraftnät för att utföra projekteringen har under sommaren börjat göra inmätningar av landområdet.

Nytt Projektnytt inför projektering


Det tredje numret av Projektnytt för Lindbacka – Östansjö ges ut i samband med att projektering av ledningssträckan inleds. Det innebär att Svenska kraftnät och anlitade entreprenörer kommer att börja genomföra markundersökningar ute i fält.

Vad händer i projekt Lindbacka – Östansjö?


Just nu är Svenska kraftnät inne i slutfasen för att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen som är en viktig del av ansökan om tillstånd att bygga ledningen. Bland annat detaljstuderar vi kartor för att anpassa ledningsdragningen till omgivningens förutsättningar.

Samråd om miljökonsekvensbeskrivning


Svenska kraftnät har bjudit in till samråd enligt miljöbalken 6:4, om den planerade kraftledningen Lindbacka – Östansjö mellan Örebro kommun och Hallsbergs kommun.

Samråd om förstudie


Samråd om förstudie 2011-05-12 Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt miljöbalken 6:4, om en planerad kraftledning mellan Örebro kommun och Hallsbergs kommun. Den förstudie som har genomförts samt de föreslagna ledningsstråken kommer att presenteras vid ett samrådsmöte i Kumla den 24 maj 2011.

Fortsatta byggarbeten och information om älgjakt


Den gamla 220 kV-ledningen har nu rivits och sedan i våras pågår mark- och fundamentsarbeten för den nya 400 kV-ledningen. Under hösten kommer montage och resning av stolpar att inledas. Den nya ledningen är beräknad att driftsättas våren 2021. Under första veckan av älgjakten utförs fältarbeten enbart vid utvalda stolpplatser. Vi ber er kontakta oss om ytterligare hänsyn behöver vidtas under resterande jaktperiod.

Välkomna på informationsmöte inför byggstarten


Tisdagen 21 januari håller Svenska kraftnät och ansvarig entreprenör, Vattenfall Services Nordic AB ett lokalt informationsmöte i Församlingshemmet vid Tysslinge kyrka i Vintrosa. Vi informerar om hur arbetet med att bygga ledningen kommer att genomföras, diskuterar åtkomst till fastigheter och hantering av skadereglering.

Entreprenad tilldelad och byggstart efter årsskiftet


Vattenfall Services Nordic AB har tilldelas kontraktet för entreprenaden i Lindbacka-Östansjö. Avtalet omfattar rivningen av den befintliga 220 kV-ledningen och byggnationen av en ny 400 kV-ledningen på sträckan. Det innebär att byggarbetet kan starta upp efter årsskiftet. Inför det planeras ett informationsmöte i slutet av januari.

Skogsavverkning inleds efter årsskiftet


Förberedelserna inför byggnationen av ledningen fortsätter under hösten med kompletterande projekteringar. Efter årsskiftet avverkas stämplad skog för att bredda ledningsgatan. Avverkningarbetet anpassas i tid till när det är köld och mindre risk för körskador.

Välkomna på informationsmöte 7 mars!


Onsdagen den 7 mars håller Svenska kraftnät ett lokalt informationsmöte i Kumla kommun där vi informerar om markupplåtelseavtalet, de principer som styr ersättningarna och de arbeten som planeras i området när vi nu har koncession. Ni är då välkomna att träffa oss som arbetar i projektet och få svar på era frågor.

Fakta om Lindbacka – Östansjö

Ledningen byggs mellan station Lindbacka, väster om Örebro och station Östansjö, utanför Hallsberg. Den kommer till största delen att byggas i samma sträcka där det idag går en 220 kV-ledning. Undantaget är kortare sträckor i respektive ända, där ledningen byggs i ny mark. 220 kV-ledningen kommer att rivas.

Längd: ca 27 km
Antal stolpar: 94 stycken
Höjd: ca 30 meter
Avstånd mellan stolparna: drygt 300 meter
Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Ansökan om koncession 2013
Koncession från Energimarknadsinspektionen November 2017
Kompletterande projektering 2018
Upphandling entreprenör Vinter 2019
Avverkning skog Vinter 2019
Rivning 220 kV-ledning Våren 2020
Markarbeten Våren 2020
Montering och resning av stolpar 400 kV-ledning 2020-2021
Drifttagning Våren 2021

Bilder