Hoppa till huvudinnehåll

Messaure - Keminmaa

Samråd och dialog

För att hitta den ledningsstäckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är samråd och myndighetsdialog viktigt i planerandet av en ny ledning.

I samrådet får myndigheter, berörda kommuner, fastighetsägare, organisationer, allmänhet och andra intressenter möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter på förslaget.

Samråd 16 mars-8 juli 2020

För projektet Messaure-Keminmaa genomfördes under hösten-vintern 2018/2019 en myndighetsdialog med ett antal kommuner, länsstyrelse, Försvarsmakten med flera samt berörda samebyar. Då presenterades ett förslag med fyra olika utredningskorridorer, bredare områden där den nya ledningen kan komma att placeras. Nu startar samråd med ett sträckningsförslag inom en av utredningskorridorerna.

Utbyggnadsförslaget är en cirka 180 kilometer lång sträckning mellan Messaure i Jokkmokks kommun och finska gränsen i Torne älv vid Risudden, Övertorneå kommun. Ledningen föreslås gå parallellt med transmissionsnätsledningar som finns på samma sträcka. I samrådsunderlaget, som beskriver sträckningen och dess utredningskorridor, kan du läsa mer om sträckningen i detalj.

Utifrån rådande omständigheter med coronaviruset och tidigare inställda fysiska samrådsmöten, kommer har samrådsperioden förlängts till 8 juli 2020. Detta för att ge möjlighet att skicka in synpunkter i ytterligare tre veckor efter det digitala samrådsmötet som genomfördes 16 juni.

Under perioden 16 mars till 8 juli 2020 kan alla som vill skicka in yttranden som kan vara av värde för valet av ledningens placering. Efter samrådsperioden sammanställs alla yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät bemöter de synpunkter som inkommit.

Tillsammans med myndighetsdialogen, tidigare identifierade värden och resultatet av samrådsprocessen kommer Svenska kraftnät göra en samlad bedömning och välja den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan när flera aspekter sammanvägts. Dessa är aspekter är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger en negativ påverkan på en viss plats, men som är lämpligare totalt sett jämfört med andra alternativ.

Öppna hus

Som en del av samrådet bjuder Svenska kraftnät in fastighetsägare, närboende och andra intressenter till "öppna hus". Svenska kraftnät finns på plats för att informera om projektet och svara på frågor.

EDIT 2020-04-02:

Svenska kraftnät följer noga utvecklingen av coronavirusets påverkan på samhället och särskilt på Svenska kraftnäts egen verksamhet. Därför ställs de planerade informationsmötena om den nya kraftledningen Messaure-Keminmaa in.

De planerade Öppna hus-tillfällena i Vuollerim, Överkalix respektive Övertorneå – 21, 22 respektive 23 april 2020 ställs in. Svenska kraftnät strävar efter att hålla informations- och mötestillfällen för allmänheten där vi kan uppnå god kvalité på dialog. Vi återkommer med ny information när och hur nya möten är möjliga att genomföra, vilket vi inte kan säga i dagsläget. Följ löpande uppdateringar här på projektets webbplats.

Lämna synpunkter fram till 8 juli 2020

Skicka dina synpunkter via e-post till registrator@svk.se eller via post till Svenska kraftnät, att. Matilda Björkheden, Box 1200, 172 24 Sundbyberg – ange diarienummer Svk 2017/298.

Frågor? 

Har du frågor generellt om projektet eller en fråga du önskar få besvarad inför lämnande av synpunkter – kontakta oss via mejl messaure-keminmaa@svk.se eller per telefon till vår kontaktperson Mats Hannevad, telefon 073-035 44 55.

Granskad