Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Odensala – Överby

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Framkomligheten en utmaning förbi Arlanda flygplats


Vi har fortsatta svårigheter att hitta en framkomlig sträckning förbi Arlanda flygplats och behöver därför fortsätta att utreda eventuell radiostörning vid flygplatsen. Mätningar är planerade till april–maj 2021. Först när dessa är genomförda och visar goda resultat kan vi gå vidare med att söka koncession för ledningen.

Nu tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning


Arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har startat. Där beskriver vi förutom föreslagen sträckning även hur den planerade luftledningen kan påverka natur-, kultur- och boendemiljön för de som bor i närheten samt förslag på hur vi minskar påverkan på omgivningen så mycket som möjligt.

Vårt bemötande på inkomna yttranden från det kompletterande samrådet


Den 20 augusti avslutades det kompletterande samrådet om en tillkommande sträckning för luftledning mellan Odensala–Åslunda–Slåsta, i Sigtuna kommun. Vi har nu beaktat inkomna yttranden och sammanställt dessa i en samrådsredogörelse med vårt bemötande. Stort tack för era synpunkter!

Fältbesök och utstakning av vinkelplatser i höst


I slutet av september och början av oktober fortsätter arbetet med att bestämma placering för cirka 40 vinkelstolpar. Vi undersöker terrängen vid de platser där stolparna planeras och markerar ut dess placeringar.

Tack för inkomna synpunkter


Samrådstiden avslutades den 20 augusti 2020 och vi arbetar nu med att gå igenom inkomna yttranden samt med att ta fram en samrådsredogörelse för det kompletterande samrådet. Kontakta oss gärna vid frågor om den planerade...

Lämna yttrande om tillkommande korridor senast 20 augusti


Med anledning av yttranden som inkommit tidigare under samrådsprocessen genomför vi ett kompletterande, skriftligt samråd för en alternativ utredningskorridor. Förslaget avser en luftledning i den norra delen av utbyggnadsförslaget mellan Odensala-Åslunda-Slåsta, i Sigtuna kommun

Nu finns samrådsredogörelsen att läsa


Under senhösten 2019 genomfördes samråd för den elförbindelse som Svenska kraftnät planerar mellan kommunerna Sigtuna och Sollentuna. Nu finns samrådsredogörelsen att ta del av där vi svarat på alla inkomna yttranden.

Tack för inkomna synpunkter


Samrådstiden avslutades i december 2019 och vi arbetar nu med att gå igenom och svara på inkomna yttranden.

Så lämnar du synpunkter


Samråd pågår fram till den 10 december. Skicka dina skriftliga synpunkter på samrådsunderlaget via e-post till registrator@svk.se märkt med diarienummer 2016/880.

Välkommen på Öppet hus


Under det pågående samrådet finns Svenska kraftnät på plats för att svara på frågor under två kvällar i Märsta och Upplands Väsby. Alla som vill veta mer om den planerade kraftledningen är välkomna.

Samråd om ett sträckningsförslag


Idag inleds samråd om ett sträckningsförslag för den planerade luftledningen mellan stationerna Odensala och Överby i norra Stockholmsregionen.

Alternativ sträckning förbi Brista industriområde


Då det finns utmaningar att passera med den nya ledningen i nuvarande ledningsgata genom Brista industriområde i Sigtuna pågår utredningar för att se alternativa möjligheter till var ledningen kan byggas.

Tidigare vald utredningskorridor kräver ytterligare undersökningar


I början av 2018 informerade vi om en vald utredningskorridor där fortsatt planering av ledningens detaljerade sträckning skulle genomföras. Förprojekteringen av denna korridor längs en befintlig kraftledningsgata visade dock på tekniska svårigheter i området kring Arlanda flygplats. Därför pågår nu ytterligare utredningar inom denna korridor.

Inventeringar av naturvärden och kulturmiljö


Nu fortsätter arbetet med att hitta en lämplig sträckning inom den valda utredningskorridoren. Inventeringar av naturvärden och kulturmiljö är en del i det arbetet för att få en bra uppfattning om de värden vi ska ta hänsyn till inom utredningsområdet.

Samrådsredogörelsen klar i september


Det första samrådet med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen, övriga myndigheter och intresseorganisationer är avslutat. Just nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in. Svenska kraftnäts kommentarer på dessa finns med i den samrådsredogörelse som färdigställs och publiceras på Svenska kraftnäts webbplats i september. Det innebär att du som lämnat en synpunkt inte kommer att få ett enskilt svar via brev eller e-post.

Fortsatt utredning efter avslutat samråd om flera utredningskorridorer


Som en del av samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet hade vi öppna hus i mars för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på alternativa utredningskorridorer. Nu när det första samrådet är avslutat fortsätter vi vår utredning för att välja en korridor att gå vidare med.

Välkommen till öppet hus


I mars håller vi öppet hus vid två tillfällen för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen. Vi finns på plats mellan kl. 17–20.

Samråd om flera utredningskorridorer


I februari inleder vi samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på den planerade elförbindelsen. I detta skede informerar vi om flera utredningskorridorer och hur dessa kan påverka omgivningen.

Preliminär byggstart är i dagsläget 2023. Tid för byggstart är beroende av när koncession meddelas.

Fakta om Odensala–Överby

Sträcka: Station Odensala i Sigtuna kommun – station Överby i Sollentuna kommun

Berörda kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Längd på sträckningsförslaget: cirka 26 km

Teknik: växelström, 400 kV

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av transmissionsmnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet. Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Information om andra aktuella elförbindelser inom Storstockholm Väst:

www.svk.se/hamra-overby

www.svk.se/overby-beckomberga

Granskad