Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Örby – Snösätra

Elnätet förstärks i södra Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse mellan Örby och stationen Snösätra i Högdalen. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Förberedelser inför upphandling av entreprenör

För ett år sedan fick vi koncession (tillstånd) för kabelförbindelsen mellan Örby och Snösätra. Just nu förbereder vi upphandling av en entreprenör som ska bygga förbindelsen med planeringen att kunna starta byggarbetena våren 2020.

Detaljprojekteringen avslutad längs sträckningen

I januari fick vi koncession för kabelförbindelsen Örby-Snösätra. Nu är vi klara med att detaljprojektera längs sträckningen. Nästa steg är att teckna kontrakt med en entreprenör som ska bygga ledningen.

Provgropar ger kunskap om kablar under markytan

Stockholm växer och elbehovet ökar. Den nya förbindelsen mellan Örby och Högdalen är en av de förstärkningar av elnätet som behövs för att vardagen ska fungera för människor och verksamheter. Nu gräver vi provgropar för att få kunskap om andra ledningar som finns under markytan innan de nya elkablarna kommer på plats.

Koncession till Örby-Snösätra

Svenska kraftnät har meddelats nätkoncession från Energimarknadsinspektionen för en 400 kV markkabel från Örby till Snösätra, Stockholms kommun.

Markundersökningar avslutade

Nu är markundersökningarna avslutade. Planeringen fortsätter med att se över hur mycket berg som behöver tas bort inför planerad byggstart 2019.

Markundersökningar fortsätter i oktober

Vi har sedan i juni utrett markförhållandena längst vald ledningssträckning. Det görs för att få viktig kunskap inför detaljprojektering och planerad byggstart 2019.

Markundersökningar pågår i september

Mellan juni och september utreder vi markförhållandena ut med vald ledningssträckning. Markundersökningarna genomförs för att få viktig information som krävs för att kunna detaljprojektera inför byggstart 2019.

Våra svar på inkomna synpunkter

De skriftliga synpunkter som kommit in under samrådet och våra kommentarer till dem, hittar du i den samrådsredogörelse som finns tillgänglig här på webben.

Arkeologisk undersökning av fornlämningar

För att hitta den lämpligaste sträckningen behöver vi nu undersöka ett mindre område längs Örbyleden för att kunna avgöra om det finns en fornlämning kvar i marken. Vi startar under vecka 33.

Samråd om ett utbyggnadsförslag

Efter samrådets första skede där flera utredningskorridorer presenterades, har vi fortsatt utredningen för att välja en sträckning och valt ett utbyggnadsförslag. I maj fortsätter samrådsprocessen med berörda för att informera och ta emot synpunkter på den planerade kabelförbindelsen.

Efter samrådet sammanställer vi en samrådsredogörelse

Efter att den första samrådsfasen avslutas den 2 september 2015, sammanställer vi en samrådsredogörelse. Där ger vi kommenterarer till alla skriftliga synpunkter som har kommit in. Samrådsredogörelsen skickar vi till Länsstyrelsen och publicerar här på webben.

Lämna synpunkter senast den 2 september

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut stamnätet lämna synpunkter. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar boende och miljön.

Välkommen till öppet hus den 15 juni

Under öppet hus finns vi som arbetar med projektet för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen. Vi som arbetar i projektet kommer att finnas på plats.

Samråd om olika utredningskorridorer

Nu inleder vi samrådsprocessen med berörda för att informera om den planerade elförbindelsen och ta emot synpunkter. Under vecka 23 får berörda fastighetsägare och myndigheter samrådsunderlaget via posten.

Fakta om Örby – Snösätra

Den nya elförbindelsen planerar vi i Stockholms kommun.

Sträcka: Örby – station Snösätra, Högdalen
Teknik: växelström, 400 kV

Tidsplan

Händelse Tidpunkt
Samråd start 2015
Byggstart Preliminärt 2020
I drift Preliminärt 2022

En del av projektet Stockholms Ström

Stockholmsregionens elberoende ökar. Elnätet förstärks och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät i ett femtiotal projekt. Dessa samordnas genom projekt Stockholms Ström. Vi bygger nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

Mer information om projektet Stockholms Ström

För att veta mer om den nya nätstrukturen i Stockholm och projektet Stockholms Ström kan du besöka projektets egen webbplats  www.stockholmsstrom.net.

Granskad