Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Öresundskablarna

Utbyte av kablar till Danmark

Svenska kraftnät planerar att byta ut den södra av de två sjökabelförbindelserna för 400 kV mellan Skåne och Själland. Förbindelsen är viktig för elförsörjningen i både Sverige och Danmark under såväl normala som ansträngda förhållanden.

Om projektet

Begränsad framkomlighet
på Skåneleden under kabelbytet

Omledning_skyltar-webb.jpg

Under kabelutbytet kommer ett inhägnat arbetsområde att upprättas i Natura 2000/naturreservatet Domsten-Viken. Under arbetet är Skåneleden avstängd inom Domsten-Vikens naturreservat. Det kommer fortfarande att vara möjligt att gå runt det inhängde området, men under genomförandeperioden blir framkomligheten längs strandpromenaden begränsad. Kabelutbytet är planerat att pågå under våren och fram till sommaren. Preliminärt räknar vi med att åter kunna ha Skåneleden öppen i juni 2020.

Klicka här eller på bilden för större version av kartan

Ökade bullernivåer i området

Svenska kraftnät och våra entreprenörer hoppas att kabelutbytet inte ska medför alltför stor påverkan på omgivningen och närboende, men ber om överseende med att vissa störningsmoment kan förkomma. Exempelvis kan en del arbetsmoment medföra ökade bullernivåer i närheten av arbetsområdet.

Ökad fartygstrafik under maj och juni

Under maj och juni kommer åtta fartyg i varierande storlekar att trafikera sundet. Under den perioden uppmanar vi till extra försiktighet för er som åker båt, paddlar kajak eller utför andra aktiviteter i sundet.

Nytt om Öresundskablarna

Nu påbörjas kabelförläggningen av sjökablarna


Nu påbörjas kabelförläggning av de nyproducerade sjökablarna mellan Sverige och Danmark. Spirit, Ndevour och Coastal Chariot är några av de fartyg som kommer att medverka i installationen av sjökablarna.

Statusuppdatering om kabelutbytet


I måndags (4 maj) påbörjades avbrottet av länken mellan Sverige och Danmark när elkablarna togs ur drift. Förberedelser för upptag av gamla sjökablar har pågått i veckan och uppgrävningen av en av de gamla sjökablarna har påbörjats.

Bildreportage: Full aktivitet när Öresunds­kablarna byts ut


Vid Domsten-Viken utanför Helsingborg pågår arbetet för fullt med att byta ut det södra 400 kV kabelförbandet i Öresundskablarna. Kablarna går från Kristinelund till Själland och är viktig för elförsörjningen i både Sverige och Danmark under såväl normala som ansträngda förhållanden.

Statusuppdatering om arbeten i Natura 2000-området


I veckan (17) påbörjas kabeldragning av markkablar samtidigt som ihopsvetsning av de långa rören på stranden fortsätter. En stor grävmaskin anländer som ska gräva i den strandnära zonen för förberedelse av installation av de nya sjökablarna, detta kan eventuellt innebära högre ljudnivåer än vanligt till sent på kvällen.

Kompletterande bottenundersökningar i slutet av januari


Med start i slutet av januari görs kompletterande bottenundersökningar av området runt sjökabeln mellan Kristinelund och Själland. Undersökningar består i inspektioner av objekt som kan vara oexploderad ammunition, så kallad UXO-inspektionen.

Svenska kraftnät undersöker oljeläckande sjökablar


I början av december upptäckte Svenska kraftnät oljeläckage i en av sjökablarna mellan Sverige och Danmark. För att minska läckaget tas kabeln ur drift, istället leds elen över på en reservkabel.

Stenåldersgrav funnen utanför station Kristinelund


Under sommarens arkeologiska undersökningar för utbytet av Öresundkablarna påträffades en gravplats från förhistorisk tid. Fyndet hittades vid en redan känd boplats som inte hade grävts i tidigare. Den gamla boplatsen ligger på en strandvall norr om Helsingborg, mellan Domsten och Viken.

Testningar av spolverktyget i början av juli


I juli görs tester inför spolningen av kabeln. Testerna görs i syfta att kunna finjustera spolverktygets inställningar, utvärdera metodiken och säkerställa att kablarna kan skyddas väl genom nedspolning. Testerna är planerade att utföras den 5 juli 2019, men det kan ändras beroende på vädret.

Sjömätningar i april och maj


Inför entreprenaden 2020 behöver sjömätningar utföras med start 28 april 2019 för att i detalj studera och bekräfta bottenförutsättningarna på planerad sträcka, lokalisera eventuella hinder och oexploderad ammunition i arbetsområdet för förläggningen.

Entreprenaden för kabelbytet upphandlad


Nu är upphandlingen avslutat för bytet av öresundkablarna. Tilldelningen av entreprenaden gick till ett konsortium bestående av NKT HV Cables AB och VBMS B.V.

Utbytet av Öresundskablarna skjuts upp till 2020


Svenska kraftnät skjuter upp genomförande av utbytet av Öresundskablarna med två år. Enligt tidigare tidplan skulle utbyttet inledas under våren 2018. Anledningen till förskjutningen är att upphandlingen av entreprenör för att utföra arbetet överklagats och Förvaltningsrätten har beslutat att Svenska kraftnät ska göra om upphandlingen.

Vi har tagit officiellt investeringsbeslut


Idag tog vår styrelse det officiella beslutet att vi på Svenska kraftnät investerar i förnyelsen av den äldre delen av Öresundskablarna. Växelströmsförbindelsen med Själland är vital för den nordiska elmarknaden.

Tillstånd för vattenverksamhet


Mark- och miljödomstolen i Växjö gav idag Svenska kraftnät tillstånd att genomföra det planerade utbytet av Öresundskablarna för 400 kV mellan Skåne och Själland i Danmark.

Nu har vi ansökt om tillstånd för utbytet


Svenska kraftnät ansökte i förra veckan om tillstånd att byta ut det södra och äldsta av två kabelförband för 400 kV mellan Skåne och Själland. Ansökan skickades till Mark- och miljödomstolen och gäller vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (1998:808).

Mark- och bottenundersökningar klara


I juni avslutades mark- och bottenundersökningarna inför bytet av 400 kV-kablarna mellan Skåne och Själland. Utredningen har gjorts för att hitta de bästa förutsättningarna för den planerade ersättningsförbindelsen och har utförts i anslutning till befintlig sträckning. Undersökningarna har gått enligt plan och proverna är nu skickade för laboratorieanalys.

Inbjudan till samråd


Svenska kraftnät kommer att ansöka om tillstånd för byte av 400 kV-kablar mellan Skåne och Själland. Inför denna ansökan bjuder vi in till skriftligt samråd för att få in era synpunkter på våra planer.

Mark- och bottenundersökningar pågår


För att utreda förutsättningarna för den planerade ersättningsförbindelsen behöver mark- och bottenundersökningar utföras i anslutning till befintlig sträckning.

Tidplan

Tidpunkt Händelse
April 2020 Förberedande arbeten med svetsning av långa rör på Natura 2000-området.
Maj 2020 Schaktning för de nya kablarna med en pråm, så kallad Back Hoe Dredger
Maj-juni 2020 Installation av rör i kabelgravar samt upptagning av gamla kablar och installation av nya kablar.
Juni 2020 Arbetsområden på land och i det strandnära området återställs.