Hoppa till huvudinnehåll

Öresundskablarna

Samråd och dialog

En viktig del i arbetet med att planera en ny förbindelse är att få in synpunkter från alla som berörs av planerna. Det får vi bland annat genom det som kallas samråd. Samrådet är en process som kan utgöras av exempelvis möten, brevutskick och annonser.

Samrådet för Öresundskablarna ägde rum under 2014 med länsstyrelsen, kommunen, övriga statliga myndigheter och med dem som kan antas bli berörda av arbetet.

I april 2015 ansökte vi om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen. I januari 2016 gav domstolen Svenska kraftnät tillstånd att byta de två sjökablarna.

 

Granskad