Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Överby – Beckomberga

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Nu är samrådet avslutat


Den 22 november avslutades samråd om ett sträckningsförslag. Nästa steg i projektet är att bemöta samtliga yttranden som kommit in, välja en sträckning och därefter ansöka om koncession (tillstånd) till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Fler svar från informationsmötet 20 oktober


Nu finns fler svar på de frågor som vi inte hann besvara under informationsmötet den 20 oktober publicerade här på webben. Det kvarstår fortfarande några frågor som vi hoppas kunna besvara så snart vi kan.

Sändningen från informationsmötet 20 oktober nu textad


Tisdag 20 oktober sändes ett digitalt informationsmöte om den planerade elförbindelsen Överby–Beckomberga. Sändningen spelades in och finns att ta del av i efterhand på Youtube. Nu finns även en textad version tillgänglig.

Se interaktiva kartor i samrådsapplikationen


För att öka tillgängligheten av informationen i samrådsunderlaget har vi tagit fram en samrådsapplikation. Där kan du få sammanfattad information från delar av samrådsunderlaget, ta del av interaktiva kartor samt se en visualisering av luftledningssträckan förbi Viby i Sollentuna.

Samråd om sträckning fram till 22 november


Mellan den 6 oktober och 22 november pågår samråd om ett sträckningsförslag inom en vald utredningskorridor. Förslaget innebär både ny luftledning och markkabel och berör kommunerna Järfälla, Sollentuna och Stockholms stad.

Digitalt informationsmöte den 20 oktober


Den 20 oktober mellan kl.17.30 och 18.30 håller vi ett digitalt informationsmöte för dig som öppet vill ställa frågor till oss i projektet och få en kortare muntlig presentation om utbyggnadsförslaget.

Valt sträckningsförslag beskrivs i ett samrådsunderlag


Den nya elförbindelsen berör Sollentuna kommun, Järfälla kommun och Stockholms stad och planeras inledningsvis av luftledning för att sedan gå över som markkabel. I samrådsunderlaget kan du läsa utbyggnadsförslaget i detalj och bedömd miljöpåverkan.

Så lämnar du synpunkter på utbyggnadsförslaget


Fram till den 22 november kan du lämna dina synpunkter på utbyggnadsförslaget i ett yttrande. Inkomna synpunkter och vårt svar sammanställer vi sedan i en samrådsredogörelse som vi publicerar här på webben.

Samråd om sträckning i höst


Mellan den 6 oktober och 22 november genomför vi samråd om ett sträckningsförslag för elförbindelsen mellan stationerna Överby och Beckomberga. På grund av fortsatt spridning av Covid-19 ersätts tidigare planerade öppna hus av ett digitalt informationsmöte den 20 oktober.

Samrådet skjuts fram


Arbetet med att ta fram ett samrådsunderlag för den nya elförbindelsen Överby-Beckomberga kommer att fortsätta fram till sommaren. Det innebär att samrådet, som tidigare planerades till våren 2020, skjuts fram till preliminärt september-oktober.

Samråd om ett utbyggnadsförslag våren 2020


Efter inledande samråd under år 2017 kring flera utredningskorridorer kommer Svenska kraftnät under våren 2020 samråda om ett utbyggnadsförslag med en föreslagen sträckning för den planerade elförbindelsen. Tidsplanen för det planerade samrådet justeras därmed några månader framåt.

Föreslagen sträckning


Den valda utredningskorridoren, alternativ 3 a, utgörs i dagsläget av en upp till cirka 500 meter bred korridor med en längd på cirka 16 km. Nästa steg är att ta fram en detaljerad sträckning inom denna korridor.

Vi har valt en korridor att utreda vidare


Sedan 2016 har vi utrett flera möjliga stråk, så kallade utredningskorridorer, för att kunna föreslå var den nya elförbindelsen ska byggas. Efter en längre tids utredning har vi nu valt en av dessa, utredningskorridor 3a, som passerar Sollentuna kommun och Stockholm stad.

Inkomna synpunkter bemöter vi i en samrådsredogörelse


Det kompletterande samrådet har avslutats. Samrådet avsåg två ytterligare utredningskorridorer för luftledning, mellan Överby-Säby och Kronåsen-Vålberga, samt två kortare delsträckor för markkabel, i Barkarby och Vinsta.

Välkommen att lämna information och synpunkter senast 9 november


I slutet av september bjöd vi in till öppna hus för att få information och ta emot synpunkter om två kompletterande utredningskorridorer för luftledning. Samråd för dessa, samt ett par nytillkomna alternativ för markkabel, pågår fram till den 9 november. Samrådet om de nya markkabelalternativen sker endast skriftligen.

Välkommen till öppet hus


I september håller vi öppet hus vid två tillfällen för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen. Vi finns på plats mellan kl. 17–20.

Lämna dina synpunkter senast 9 november


Dina synpunkter på den planerade elförbindelsen skickar du skriftligen via e-post till registrator@svk.se. Glöm inte att ange diarienummer 2016/891. Du kan också skicka per post till Svenska kraftnät, Svk 2016/891, att. Charlotta Lindqvist, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Kompletterande samråd om utredningskorridorer hösten 2018


Under 2017-18 har ytterligare utredningar gjorts utöver de som presenterades vid ett första samråd i början av 2017. Det har skett för att finna den mest lämpliga ledningssträckan mellan Överby och Beckomberga. Kompletterande samråd om nytillkomna alternativ har senarelagts till hösten 2018. Den här informationen har också skickats med post till berörda sakägare.

Kompletterande samråd om utredningskorridorer


Under 2017 har ytterligare utredningar gjorts, utöver de som presenterades vid det första samrådet i början av året. De är gjorda för att finna den mest lämpliga ledningssträckan mellan Överby och Beckomberga. Ett kompletterande samråd med nytillkomna alternativ kommer att genomföras under våren med möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådsredogörelsen klar i september


Det första samrådet med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen, övriga myndigheter och intresseorganisationer är avslutat. Just nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in. Svenska kraftnäts kommentarer på dessa finns med i den samrådsredogörelse som färdigställs och publiceras på Svenska kraftnäts webbplats i september. Det innebär att du som lämnar synpunkter inte kommer att få ett personligt svar via brev eller e-post.

Fortsatt utredning efter avslutat samråd om flera utredningskorridorer


Som en del av samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet hade vi öppna hus i mars för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på alternativa utredningskorridorer. Nu när det första samrådet är avslutat fortsätter vi vår utredning för att välja en korridor att gå vidare med.

Välkommen till öppet hus


I mars håller vi öppet hus vid två tillfällen för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen. Vi finns på plats mellan kl. 17–20.

Samråd om flera utredningskorridorer


I februari inleder vi samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på den planerade elförbindelsen. I detta skede informerar vi om flera utredningskorridorer och hur dessa kan påverka omgivningen.

Preliminär byggstart är i dagsläget 2023/2024. Tid för byggstart är beroende av när koncession meddelas.

Fakta om Överby–Beckomberga

Sträcka: station Överby i Sollentuna – station Beckomberga i Stockholm

Berörda kommuner: Järfälla, Sollentuna och Stockholm

Längd utredningsområde: cirka 17 km

Teknik: växelström, 400 kilovolt (kV)

 

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av transmissionsnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.  Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Granskad