Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Överby – Beckomberga

Samråd och dialog

Samrådsprocessen sker i flera steg och är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning, som förutom teknisk genomförbarhet och krav på driftsäkerhet, tar hänsyn till andra intressen såsom befintliga bostäder och verksamheter, detaljplaner, andra riksintressen samt natur- och kulturmiljö.

Samråd om ett sträckningsförslag

Vi planerar att samråda om ett sträckningsförslag våren 2020 för att informera och ta emot information som kan vara av värde för valet av elförbindelsens slutgiltiga place­ring. Samrådet riktas till de fastighetsägare, kommuner, myn­digheter och andra aktörer som berörs. Sträckningsförslaget tillsammans med bakomliggande utredningar kommer att presenteras i ett samrådsunderlag.

Samrådsprocessen från 2017 fram till nu

Sedan samrådsprocessen startade har vi haft dialog med berörda kommuner, fastighetsägare och andra myndigheter och samhällsaktörer för att få information och komma ett steg längre i att kunna föreslå ett sträckningsförslag. Vi har även haft öppna hus för att svara på frågor som berörda fastighetsägare har haft. 

Ett första samråd om flera utredningskorridorer genomfördes våren 2017. De utredningar som därefter följde resulterade i att ytterligare korridorer tillkom. Detta för att vi bland annat fick in synpunkter på att det saknades alternativa utredningskorridorer för luftledning. Ytterligare nätutredningar under 2017–2018 visade även på att elförbindelsen skulle förlora en kapacitet om 700 megawatt, vilket motsvarar Malmö och Lunds samlade förbrukning, om den helt och hållet skulle byggas med markkablar. För att inte riskera driftsäkerheten fortsätte därför utredningen med utgångspunkt att bygga minst halva elförbindelsen som luftledning.

Hösten 2018 avslutades ett kompletterande samråd om de nya korridorer som hade tillkommit.

Dokumen­tation om tidigare samråd såsom samrådsunderlag och annan information

Svar på synpunkter från det kompletterande samrådet 2018

Hösten 2018 hade vi ett kompletterande samråd om två tillkom­mande utredningskorridorer för luftledning, mellan Överby-Säby och Kronåsen-Vålberga, samt två kortare delsträckor för markkabel, i Barkarby och Vinsta. Vi har bemött samtliga skriftliga yttranden som kom in under samrådsperioden i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig här på webben. Det innebär att du som har lämnat synpunkter inte kommer att få ett personligt svar via post eller e-post utan hittar svaren samlade i samrådsredogörel­sen. Du är även välkommen att kontakta oss om du har ytter­ligare frågor.

Samrådsredogörelse, kompletterande samråd om utredningskorridorer mellan Överby och Beckomberga (PDF, öppnas i nytt fönster)

Granskad