Hoppa till huvudinnehåll

Snösätra – Högdalen

Ombyggnad av elnätet i Högdalen

Svenska kraftnät behöver bygga om elnätet i södra Stockholm i samband med att regionens elnät förstärks. En del av detta är en ny kabelförbindelse mellan den planerade stationen Snösätra och stationen Högdalen.

Stockholms elberoende ökar, behöver elnätet förstärkas och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. I samband med att en längre 400 kV-förbindelse planeras mellan Upplands Väsby och Huddinge (via Örby och Snösätra), behöver vi göra mindre justeringar av elnätet i området kring Högdalen. Med den planerade 400 kV-förbindelsen Snösätra– Högdalen kan vi överföra el på olika spänningsnivåer mellan 220 kV-stationen i Högdalen och den planerade 400 kV-stationen Snösätra.

Utbyggnadsförslaget

Elförbindelsen består av två parallella 400 kV-ledningar som byggs med kablar i mark.

Samråd om ett utbyggnadsförslag avslutat

Ett skriftligt samråd om ett utbyggnadsförslag med berörda myndigheter och allmänhet samt kommunen, länsstyrelsen och andra berörda intressenter har avslutats. De synpunkter som kommit in under samrådsperioden har besvarats och sammanfattats i en samrådsredogörelse som publicerats här på webben.

Ny upphandling av entreprenör


Svenska kraftnät har valt att starta en ny upphandling för byggnationen av kabelförbindelsen mellan stationerna Snösätra och Högdalen. Detta på grund av att kraven i upphandlingen 2019 inte var tillräckligt tydliga.

Klartecken från Energimarknadsinspektionen


Under sommaren har Energimarknadsinspektionen beviljat kabelprojektet Snösätra-Högdalen koncession, tillstånd enligt ellagen. Efter en överklagandeperiod har nu beslutet vunnit laga kraft.

Upphandling av entreprenör


Just nu förbereder vi inför upphandlingen för en entreprenör som ska bygga kabelförbindelsen. Upphandlingen planerar vi till våren 2019.

Markundersökningar pågår i september


Under september och oktober utreder vi markförhållandena ut med vald ledningssträckning. Markundersökningarna genomförs för att få viktig information som krävs för att kunna detaljprojektera inför byggstart 2019.

Tidplan

Händelse Tidpunkt       
Byggstart preliminärt 2021
I drift preliminärt 2022
Granskad