Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stenkullen-Horred

Skriftligt samråd för passage genom Risbohult

Svenska kraftnät bjuder in till skriftligt avgränsningssamråd för förnyelsen av passagen inom Natura 2000-området och naturreservatet Risbohult i Härryda kommun.

Inom förnyelsen av den 400 kV ledning som går mellan Stenkullen och Horred passerar ledningen genom Natura 2000-området och naturreservatet Risbohult i Härryda kommun. För att få genomföra åtgärder inom Natura 2000-området/naturreservatet behöver en ansökan om Natura 2000-tillstånd samt dispens från naturreservatsföreskrifter upprättas och samråd enligt 6 kap 30 § miljöbalken genomföras med berörd länsstyrelse, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan beröras av verksamheten eller åtgärden.

Svenska kraftnät bjuder in till samråd för Risbohult

Svenska kraftnät bjuder in till skriftligt samråd för ledningens passage genom Natura 2000-området och naturreservatet Risbohult i Härryda kommun. Samrådshandlingar med tillhörande översikts- och intressekarta för berörd sträcka finns på på sidan "Samråd Risbohult"

Lämna era yttranden senast 15 november

Vänligen lämna era yttranden skriftligt senast fredag november 2019. Yttranden kan skickas antingen med epost eller brev. Märk brevet /mailet med diarienummer 2019/786.

  • Svenska kraftnät
    P.O. Box 1200
    172 24 Sundbyberg
  • registrator@svk.se
Elina Cuéllar.

Elina Cuéllar
Tillståndsansvarig
070-224 34 67

Samira Shafie.

Samira Shafie
Projektledare
010-475 87 85