Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Utbyggnadsp­rocessen

Vi stärker det svenska stamnätet med nya elförbindelser och stationer. Processen för att bygga en ny elförbindelse kan ta upp till tio år och består av omfattande utredningsarbete, myndighetsdialog, samrådsprocess, tillståndshandläggning och byggarbete.

Dialog är viktigt när vi planerar en ny kraftledning

I början av processen när vi planerar för en ny elförbindelse genomför vi först myndighetsdialog med kommuner och länsstyrelser. Därefter hålls samråd med alla som kan bli berörda. Att vi har en tidig dialog med bland andra kommuner, länsstyrelser och fastighetsägare är viktigt för att vi ska kunna hitta elförbindelsens mest lämpliga sträckning, men även för att vi ska kunna svara på frågor och bemöta eventuell oro. För att alla berörda parter ska känna sig trygga informerar vi kontinuerligt under projektets gång och finns alltid tillgängliga för att besvara frågor.

Läs mer om samrådsprocessen.

Vi ansöker om tillstånd för nya elförbindelser från Energimarknadsinspektionen

När vi har haft samråd med alla berörda och utrett olika alternativ till sträckning för en ny elförbindelse fastställer vi en sträckning, som vi sedan ansöker om tillstånd (koncession) från Energimarknadsinspektionen för. Ofta behöver vi även flera andra tillstånd för de arbeten vi ska göra från länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter.

Läs mer om tillståndsprocessen.

Berörda fastighetsägare har rätt till kompensation

Vi skriver avtal med de fastighetsägare som berörs för att vi ska vara överens om villkoren för den nya elförbindelsen. I avtalen klargörs rättigheter och skyldigheter mellan parterna. Berörda fastighetsägare kompenseras även ekonomiskt för det intrång och den värdeminskning som orsakas av våra elförbindelser. Det finns olika typer av ersättningar, men grundprincipen är att den som berörs ska ha samma ekonomiska förutsättningar efter att elförbindelsen byggts som innan.

Läs mer om avtal.

Läs mer om ersättning.

Att bygga en elförbindelse tar två till tre år

Det svenska stamnätet är baserat på växelströmteknik, som är den dominerande tekniken i elförsörjningens alla led. När vi förstärker stamnätet gör vi det vanligen med 400 kV luftledningar. Själva byggtiden varierar beroende på elförbindelsens längd och utformning, om den går genom känsliga områden och hur många fastighetsägare som berörs. Vanligtvis tar det ungefär två till tre år att bygga en ny elförbindelse.

Läs mer om teknik.

Läs mer om byggnation.

Granskad