Europeiska metoder

Enligt kommissionsriktlinjen Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) ska Svenska kraftnät ta fram metodförslag tillsammans med alla systemansvariga för överföringssystemen i Europa. Vi jobbar inom ENTSO-E för att ta fram dessa metoder. Metoderna ska sedan godkännas av tillsynsmyndigheterna.

Metodförslag som Energimarknadsinspektionen hittills har godkänt finns samlade nedan.

De europeiska förslagen publiceras på ENTSO-E:s hemsida (på engelska, nytt fönster).

Innehåll

 

Nytt beslut om kapacitetsberäkningsregioner

Den 10 maj beslutade byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) om en ny indelning av EU:s överföringsförbindelser i kapacitetsberäkningsregioner.

För svenskt vidkommande berörs två sammanlänkningar:

  • Sammanlänkningen mellan Sverige och Tyskland där HVDC-kabeln Baltic Cable tack vare det nya beslutet inkluderas.
  • Sammanlänkningen mellan Åland och Finland (fastlandet) som numera ingår som en del i förbindelsen SE3-FI.

Beslutet och de tillhörande dokumenten hittar du på ACERs hemsida. (på engelska, nytt fönster)

Planerade utbyten för dagen före-kopplingen

Enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) fastställs i artikel 43 att de systemansvariga för överföringssystem som har för avsikt att beräkna planerade utbyten till följd av den gemensamma dagen före-kopplingen senast sexton månader efter förordning (EU) 2015/1222 ikraftträdande ska utarbeta förslag till gemensamma beräkningsmetoder.

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i Europa tagit fram ett sådant förslag. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts förslag.

Metoden beskriver beräkningarna för planerade utbyten mellan elområden, mellan planeringsområden och mellan de nominerade elmarknadsoperatörerna och innehåller de formler som ska användas för beräkningarna.

Enligt metoden ska beräkningarna genomföras av funktionen ”beräknare av planerade utbyten” som en integrerad del av dagen före-kopplingen. Beräkningen av de planerade utbytena mellan elområden och mellan planeringsområden ska optimeras i syfte att minimera de kostnader som uppstår på grund av utbytena.

Vidare är beräkningen konstruerad så att den ska minimera den finansiella exponeringen mellan nominerade elmarknadsoperatörer och deras centrala motparter vid handel på dagen före marknaden.

Planerade utbyten för dagen förekopplingen

Planerade utbyten för intradagkopplingen

I Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (förordning (EU) 2015/1222) fastställs i artikel 43 respektive artikel 56 att de systemansvariga för överföringssystem som har för avsikt att beräkna planerade utbyten till följd av den gemensamma dagen före-kopplingen och intradagskopplingen senast sexton månader efter förordning (EU) 2015/1222 ikraftträdande ska utarbeta förslag till gemensamma beräkningsmetoder.

Metoderna ska beskriva beräkningen av de planerade utbytena, det vill säga den elöverföring som uppstår som en följd av den handel som görs genom marknadskopplingen, och innehålla den information som ska tillhandahållas av berörda nominerade elmarknadsoperatörer till beräknaren av planerade utbyten och tidsfristerna för denna information.

Syftet med metoden är att minimera de ekonomiska transaktioner som uppstår som följd av marknadskopplingens beräknade gränsöverskridande flöden. Detta i sin tur minskar de totala kostnaderna för marknadskopplingen.

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i Europa tagit fram ett sådant förslag. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts förslag.

Metoden beskriver beräkningarna för planerade utbyten mellan elområden, mellan planeringsområden (där de tillämpas) och mellan de nominerade elmarknadsoperatörerna. Enligt metoden ska beräkningarna genomföras av funktionen ”beräknare av planerade utbyten” som en integrerad del av matchningsalgoritmen för den kontinuerliga handeln på intradagsmarknaden.

Planerade utbyten för intradagkopplingen

Prissättning intradagskapacitet

Enligt artikel 55 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) ska alla systemansvariga för överföringssystem utarbeta ett förslag till en gemensam metod för prissättning av kapacitet mellan elområden på intradagsmarknaden. Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i Europa tagit fram ett sådant förslag. ACER beslutade den 24 januari 2019 om villkoren för prissättning intradagskapacitet baserat på det gemensamma förslaget.

Beslutet innebär att prissättning för intradagskapacitet introduceras genom att komplettera den gemensamma kontinuerliga intradagshandeln med en gränsöverskridande intradag implicit auktionsmekanism. Prissättning för intradagskapacitet ska implementeras genom att tilldela tillgänglig gränsöverskridande kapacitet för respektive marknadstidsenhet aktuellt leverensdygn genom en intradagsauktion där principen om marginalprissättning används.

Två intradagsauktioner ska hållas dagen före leveransdygnet för alla marknadstidsenheter med en tidsgräns för att lämna in order senast klockan 15.00 och 22.00. En tredje intradagauktion ska hållas under leveransdygnet för alla resterande marknadstidsenheter mellan klockan 12.00 och 24.00 med en tidsgräns för att lämna in order senast klockan 10.00.

Intradagsauktionen ska åtminstone medge 30 minuters gränsöverskridande kontinuerlig handel för varje given marknadstidsenhet efter att auktionsutfallet har publicerats.

Prissättning intradagskapacitet

Öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden

Enligt artikel 59 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) ska alla systemansvariga för överföringssystem utarbeta förslag till öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden.

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i Europa tagit fram ett sådant förslag. ACER beslutade den 24 april 2018 om öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden baserat på det gemensamma förslaget.

Den gemensamma öppningstiden för alla elområden för intradagsmarknaden är satt till 15.00 CET med viss möjlighet till undantag på regional nivån.

För den nordiska kapacitetsberäkningsregionen är öppningstiden för intra- dagsmarknaden klockan 15.00 CET för den relevanta intradagsmarknadstidsenheten dagen före. För kapacitetsberäkningsregionen Hansa och kapacitetsberäkningsregionen Baltic är öppningstiden för intradagsmarknaden klockan 18.00 CET.

Stängningstid för intradagsmarknaden är 60 minuter före start av intradagsmarknadstidsenheten för alla elområden förutom på gränsen mellan Finland och Estland där stängningstid för intradagsmarknaden är 30 minuter före start av den relevanta intradagsmarknadstidsenheten.

Öppnings- och stängningstider för intradag

ACER:s beslut om metod för fördelning av intäkter från överbelastning

Enligt EU:s förordning 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning ska alla systemansvariga för överföringssystem utarbeta ett förslag till en metod för att dela intäkter från överbelastning. Svenska kraftnät lämnade in ett förslag på fördelningen till tillsynsmyndigheterna tillsammans med alla andra systemansvariga för överföringssystem i augusti 2016.

Tillsynsmyndigheterna kunde inte komma överens om det ändrade förslaget som systemansvariga behövde skicka in i april 2017. När tillsynsmyndigheterna inte kan enas om ett förslag skickas det vidare till ACER för beslut. ACER har nu publicerat sitt beslut.

Huvudprincipen för fördelningen i ACER:s beslut är en 50/50-fördelning av intäkterna från överbelastning. Beslutet gäller uteslutet intäkterna som uppstår i tidsramen för dagen före-marknaden.

ACER:s beslut

Godkänt förslag till tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden

Enligt artikel 69 i EU:s förordning 2015/1222 om riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) ska alla systemansvariga för överföringssystem senast 16 månader efter förordningens ikraftträdande utarbeta förslag till en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden. Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i Europa tagit fram ett sådant förslag. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts förslag.

Tidsgränsen för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden är i förslaget satt till 60 minuter före stängningstid. Före tidsgränsen får varje samordnad kapacitetsberäknare justera den kapacitet mellan elområden och de tilldelningsbegränsningar som lämnats till de nominerade elmarknadsoperatörerna.

Efter tidsgränsen ska all kapacitet på dagen före-marknaden och alla tilldelningsbegränsningar vara garanterade för kapacitetstilldelning på dagen före-marknaden. Detta såvida inte kraven i artikel 46.2 är uppfyllda, varvid kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar ska vara garanterade så snart som de lämnats till berörda nominerade elmarknadsoperatörer.

Tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden

Godkänt förslag till metod för gemensam nätmodell

Enligt artikel 17 i förordningen (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning ska alla systemansvariga för överföringssystem i Europa tillsammans utarbeta ett förslag till metodologi för en gemensam nätmodell.

Via ENTSO-E var förslaget föremål för offentligt samråd enligt artikel 12 CACM under perioden 4 februari - 4 mars. I juni 2016 överlämnade Svenska kraftnät förslaget till Energimarknadsinspektionen för godkännande. Energimarknadsinspektionen återkom till Svenska kraftnät i januari 2017 med en ändringsbegäran av förslaget. Förslaget omarbetades via ENTSO-E och i mars 2017 skickade Svenska kraftnät in ett ändrat förslag till metoden.

Metoden beskriver den övergripande processen, samt delprocesser för att skapa den gemensamma nätmodellen och de individuella nätmodeller som sammanfogade kommer att utgöra den gemensamma nätmodellen.

Den 11 maj 2017 godkände Energimarknadsinspektionen förslaget till metod för gemensam nätmodell.

Gemensam nätmodell

Produktions- och lastdata enligt metod GLDPM

Enligt Artikel 18:2 i EUs nätkod CACM har en metod tagits fram som gäller rapporteringen av produktions- och lastdata från elnätsföretag och elproducenter till Svenska kraftnät. Data som rapporteras kommer att användas för att kunna göra samordnade nordiska kapacitetsberäkningar.

Från och med 12:e januari 2018 ska elnätsföretag och elproducenter rapportera in information om produktions- och förbrukningsvärden till Svenska kraftnät. Nätägare ska även rapportera information om överföringsgränser för sina ledningar. Informationen kommer att användas i den nya samordnade nordiska kapacitetsberäkningen. Den grundar sig på beslut av Elmarknadsinspektionen, ENTSO-E och EU.

Metoden, startdatum, tidsfrister och kommande krav beskrivs i dokumentet "Produktions- och lastdata enligt metod GLDPM".

Metod GLDPM

Godkänt förslag till metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

Enligt artikel 16 i förordningen (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning ska alla systemansvariga för överföringssystem i Europa tillsammans utarbeta ett förslag till en gemensam metod för att tillhandahålla de produktions- och lastdata som krävs för att fastställa den gemensamma nätmodellen.

Via ENTSO-E var förslaget föremål för offentligt samråd enligt 12 artikeln CACM under perioden 4 februari - 4 mars. I juni 2016 överlämnade Svenska kraftnät förslaget till Energimarknadsinspektionen för godkännande.

Metoden beskriver de data från produktion och förbrukning som systemansvariga kan kräva in för att kunna etablera en gemensam nätmodell.

Den 9 januari 2017 godkände Energimarknadsinspektionen förslaget till metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata.

Tillhandahållande av produktions- och lastdata

Granskad