Balanshållning avseende el (EB)

EB innehåller riktlinjer för balanshållning inklusive inrättandet av gemensamma principer för upphandling och avräkning av frekvenshållningsreserver, frekvensåterställningsreserver och ersättningsreserver samt inrättandet av gemensamma plattformar för aktivering av balansenergi från bland annat frekvensåterställningsreserver och ersättningsreserver.

Ikraftträdande

Den 18 december 2018

Svenska kraftnäts arbete med EB

EB innehåller bestämmelser som fastställer att Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystem antingen själv eller tillsammans med berörda systemansvariga för överföringssystem ska ta fram metoder och villkor. Dessa ska sedan godkännas av antingen Ei eller ACER. 

Pågående och godkända ärenden som Svenska kraftnät arbetar med:

Artikel Ärende Status
Artikel 20  Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering Godkänd
Artikel 21 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserven med automatisk aktivering Godkänd
Artikel 22 Europeiska plattformen för processen för nettning av obalanser Godkänd
Artikel 25 Förteckning över standardprodukter Godkänd
Article 29 Aktivering av bud på balansenergi från den gemensamma rangordningslistan Godkänd
Artikel 30 Prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser Godkänd
Artikel 33.1 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet samt tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess Pågående
Artikel 34 Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter Godkänd
Artikel 38 Tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet Godkänd
Artikel 40 Samoptimerad tilldelningsprocess för kapacitet Godkänd
Artikel 41.1 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden Pågående
Artikel 41.1 Marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum Godkänd
Artikel 41.1 Marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Hansa Återkallat
Artikel 44.3 Förslag till ytterligare avräkningsmekanism Godkänd
Artikel 50.1 Gemensamma avräkningsregler mellan TSOer Godkänd
Artikel 50.3 och 51.1 Gemensamma avräkningsregler för all avsiktliga samt oavsiktliga energiutbyten inom synkronområdet Norden Godkänd
Artikel 50.4 Gemensamma avräkningsregler för avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden Godkänd
Artikel 51.2 Gemensamma avräkningsregler för oavsliktliga energiutbyten mellan synkronområden Godkänd
Artikel 52 Avräkning av obalanser Godkänd
Granskad