Transparensförordningen

Transparensförordningen ska ge Europas marknadsaktörer information för att kunna ta effektiva handels- och produktionsbeslut. Informationen är tillgänglig för allmänheten på en plattform framtagen av ENTSO-E, de europeiska systemansvarigas samarbetsorganisation. 

Till plattformen för transparensförordningen (nytt fönster) 

Enligt förordningens artiklar 6-17 ska ägare till produktionsenheter eller -anläggningar, elnätsägare, ägare till förbrukningsenheter, systemansvariga, elbörser och balansansvariga lämna information till den centrala plattformen.

I Sverige är Energimarknadsinspektionen ansvarig myndighet för tillsynen av efterlevnaden av förordningen. På Energimarknadsinspektionens hemsida finns mer information om transparensförordningen. Där kan ni även finna förordningen. 

Till Energimarknadsinspektionens webbplats (nytt fönster).

Hur uppfyller mitt företag transparensförordningen?

För att uppfylla transparensförordningen ska ditt företag sända samtliga nödvändiga uppgifter till Svenska kraftnät eller Nord Pool som sänder dem vidare till den centrala plattformen.

Svenska kraftnät har tillsammans med de övriga nordiska transmissionsnätsoperatörerna avtalat med Nord Pool att vidareförmedla information från UMM-systemet samt information om genomsnittlig magasinsfyllnad till plattformen.

Den information som producenter ska rapportera in till Svenska kraftnät rör främst förordningens artikel 14 Produktionsprognos (inkluderar även information om installerad produktionskapacitet) och artikel 16 Faktisk produktion. 

Hur rapporterar jag in till Svenska kraftnät? 

Alla ägare av en anläggning som uppgår till eller överskrider 100 MW inkl. produktionsenheter som har en lägre kapacitet än 100 MW rapporterar in till Svenska kraftnät. Rapporteringen görs genom att fylla i Excelarket "Anmälan transparentförordningen" och skickar det till transparensforordningen@svk.se

Anmälan transparensförordningen (xlsx, 33 kB, nytt fönster) 

Granskad