Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Begränsad klimatpåverkan

Svenska kraftnäts kärnuppdrag bidrar till den gröna energiomställningen och därmed också till att begränsa klimatförändringarna. Begränsad klimatpåverkan är dessutom en viktig del av vårt interna miljöarbete.

Vi möjliggör den gröna energiomställningen

Elektrifieringen av bland annat industri- och transportsektorn är en förutsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Efterfrågan på el förväntas växa, samtidigt som nya konsumtions- och produktionsförhållanden för el ställer nya krav på kraftsystemet. Här har vi på Svenska kraftnät en mycket viktig roll genom att vi anpassar kraftsystemet till denna gröna energiomställning.

Svenska kraftnät möjliggör anslutning av förnybar el till transmissionsnätet, till exempel ny vindkraft. Vi bygger också nya utlandsförbindelser, vilket medför att svensk, fossilfri el kan exporteras till utlandet i allt högre grad och därmed ersätta fossilbaserad produktion i utlandet.

Vårt systemansvar, där vi balanserar elproduktion och elkonsumtion och upprätthåller spänningen i nätet även under förändrade förhållanden för kraftsystemet, är en förutsättning för att den gröna energiomställningen och elektrifieringen ska kunna realiseras.

Hållbar och säker elförsörjning

Klimatåtgärder i vår egen verksamhet

Vi arbetar med att minska vår egen negativa klimatpåverkan. Vår verksamhet ger upphov till direkta utsläpp av växthusgaser, främst genom CO2-utsläpp i transporter och entreprenader samt i viss mån av utsläpp av SF6-gas i våra elektriska anläggningar.

Dessutom ger vi upphov till indirekta utsläpp av växthusgaser vid tillverkning och transport av material till våra anläggningar och genom vår egen elanvändning och våra nätförluster.

  • För att minska vår egen negativa klimatpåverkan har vi miljökrav på våra egna och våra entreprenörers fordon.
  • Vi har också genomfört energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder i våra egna anläggningar.
  • När vi bygger nya anläggningar ställs omfattande energieffektivitetskrav.
  • Nätförlusterna är en viktig parameter i både drift och då vi planerar och utvecklar transmissionsnätet.
  • Vi har genomfört forsknings och utvecklingsprojekt i syfte att kartlägga vår klimatpåverkan, till exempel genom projektet Klimatkalkyl där den totala klimatpåverkan av ett nytt ledningsprojekt genomlystes.
  • Under år 2020 har vi att analyserat vår egen totala (negativa) klimatpåverkan i enlighet med standarden GHG-protocol och vi arbetar nu med att  avgöra var fortsatta insatser kan göra störst nytta.

Klimatanpassning av kraftsystemet

Enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska 32 nationella myndigheter och därtill alla länsstyrelser genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser, ta fram myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning samt en handlingsplan för att uppnå målen. Ladda ned Svenska kraftnäts klimat- och sårbarhetsanalys. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

I den nationella strategin för klimatanpassning  finns regeringens mål för samhällets anpassning till ett förändrat klimat formulerat:

"Regeringens mål för samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

Målsättningarna om klimatanpassning i Parisavtalet och Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling ska också uppnås. Målen bör beaktas i politik, strategier och planering på nationell nivå och integreras i ordinarie verksamhet och ansvar. Ytterligare behov av mål eller förtydliganden av regeringens mål för klimatanpassning för olika politikområden, sektorer eller identifierade sårbarheter bör analyseras."

Klimatscenarier beskriver flera tänkbara utvecklingar av klimatet

Eftersom ingen kan veta hur utsläppen av växthusgaser blir framåt i tiden finns flera möjliga utvecklingsvägar. För att ta fram ett klimatscenario används ett utsläppsscenario och en eller flera klimatmodeller.

Vid bedömning av framtida klimatförändringar, riskvärdering och planering av anpassningsåtgärder bör ett framtida klimat analyseras utifrån olika utsläppsscenarier och flera möjliga utfall utifrån dessa bör beaktas. En klimateffekt kan till exempel vara förändringar i årsmedeltemperatur, antal dagar med värmebölja eller intensitet i skyfall. Svenska kraftnät använder SMHIs klimatscenarier för Sverige i sitt arbete.  

Svenska kraftnät har under varit en del av forskningsprogrammet Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet. Syftet är att förbereda energisektorn på hur klimatförändringar kan komma att påverka energisystemet i Sverige och att utreda hur oönskade konsekvenser kan förutses samt vilka anpassningsåtgärder som behöver vidtas för att minska negativa effekter och tillvarata ökade produktionsmöjligheter.

Rapporter från forskningsprogrammet finns publicerade på Energiforsks webbplats: Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet. Öppnas i nytt fönster

Vårt arbete med att begränsa klimatpåverkan och dess effekter bidrar till FN:s globala mål 11: Hållbara städer och samhällen.13: Begränsa klimatförändringarn
Vårt arbete med att begränsa klimatpåverkan och dess effekter bidrar till FN:s globala mål 11: Hållbara städer och samhällen.13: Begränsa klimatförändringarna.
Granskad