Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Jämställdhet, mångfald och hållbart arbetsliv

För oss på Svenska kraftnät har jämställdhetsfrågan alltid varit central. Det är en självklarhet att alla behandlas jämlikt och på lika villkor.

Svenska kraftnät värdesätter medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter, kompetens och bakgrund därför att vi anser att det förbättrar produktivitet, organisationskultur och ökar trivseln.

Vi jobbar för jämställdhet och mångfald

Vi kan stolt säga att vi är en av elbranschens mest jämställda organisation med 39% kvinnliga anställda och 46 % kvinnliga chefer. Sedan 2017 har verket också haft kvinnliga generaldirektörer. Fortfarande har vi vissa skillnader när man tittar på avdelningsnivå.

Det pågår ett ständigt arbete för att förbättra siffrorna, både generellt på verket och också på avdelningsnivå. Målsättningen på lång sikt är att Svenska kraftnät ska ha minst 40% kvinnor eller 40% män inom varje yrkesgrupp inom organisationen.

Att aktivt arbeta med lönekartläggning för att säkerställa jämställda löner är en del av vårt löpande arbete. Återkommande utbildningar av policys och riktlinjer kring diskriminering och kränkande särbehandling är även det aktiviteter som genomförs för att vi ska ha en jämställd organisation fri från diskriminering och särbehandling.

I möjligaste mån vill vi ha en jämn könsfördelning vid rekrytering, och vi har exempelvis lagt stor vikt vid en könsfördelning på 50/50 i vår traineerekrytering. Vi arbetar också aktivt med att lyfta kvinnliga förebilder och att rekrytera kvinnor till våra ledande positioner.

Svenska kraftnät engagerar sig också i branschgemensamma insatser som Qraftsamling, energibranschens gemensamma förändring- och utvecklingsprogram för att främja en högre grad av mångfald och Kraftkvinnorna – ett nätverk som bildades 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen.

Om Qraftsamling på på Energiföretagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Om Kraftkvinnorna på deras webbplats. Öppnas i nytt fönster

På Svenska kraftnät är möjligheten att förena arbete och föräldraskap också en viktig del i jämställdhetsarbetet och något vi arbetar aktivt för att möjliggöra. Vi har en väl etablerad kultur om när möten, konferenser och andra arbetsplatsträffar förläggs under arbetsdagen.

Vi strävar efter en inkluderande kultur där vi alla är ledare och tillsammans bygger tillit och samarbete genom ett modigt, öppet och hållbart personligt ledarskap.

Mer om Svenska kraftnäts ledarskapskriterier

Arbetsmiljö och samverkan

På Svenska Kraftnät strävar vi mot den bästa möjliga fysiska, psykosociala och sociala miljön. Det ska vara stimulerande och säkert att arbeta hos oss. Vår arbetsplats ska präglas av lyhördhet, samarbetsvilja och öppenhet.

Svenska kraftnät har en arbetsmiljöpolicy och är sedan hösten 2020 certifierad mot ISO45001, standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöfrågor står högt på agendan hos oss, mer om detta på sidan Säkerhetskultur och HMSK

Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan mellan arbetsgivaren och medarbetarna. Samverkan är samarbetet mellan arbetsgivare och fack respektive skyddsombud som syftar till att följa medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen (DL) samt förtroendemannalagen (FML). Samverkan kan ses som en väg till att uppfylla dessa lagars krav och att ge arbetstagare information och skapa delaktighet i beslut.

För att beskriva Svenska kraftnäts samverkan har ett lokalt avtal slutits mellan arbetsgivaren, ST och Saco. Avtalet beskriver hur samverkan ska ske inom Svenska kraftnät. En grundläggande del i avtalet är att besluten ska tas så långt ut i verksamheten som möjligt.

Det är där som frågorna uppstår och det är ofta där engagemanget och den bästa kunskapen finns. Det kräver ett målmedvetet, långsiktigt och kontinuerligt arbete från alla parter.

Jämställdhet och anti-diskriminering i leverantörskedjorna

I vår uppförandekod för leverantörer ställer vi grundläggande krav på hur vi förväntar oss att våra leverantörer ska agera i frågor kring sin personal. 

Till sidan Hållbara leverantörskedjor

Vårt arbete med Jämställdhet, mångfald och ett hållbart arbetsliv bidrar bland annat till de globala målen 5: Jämställdhet, mål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 10: Minskad ojämlikhet.
Granskad