Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Inställning till oegentligheter

Som statlig myndighet arbetar vi i samhällets tjänst. Vi tolererar inte korruption, mutor och annat som kan rubba allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet.

Förutom att bygga infrastruktur bygger vi också relationer som baseras på respekt och ansvar. Därför har vi interna riktlinjer för hur vi ska uppföra oss. Dessa visar för våra medarbetare vad som gäller inom myndigheten och i våra kontakter med avtalsparter och samhället i övrigt.

Är du leverantör eller annan avtalspart till Svenska kraftnät vill vi att du följer de grundprinciper som beskrivs här.

Gåvor och förmåner

Gränsen mellan tillbörliga och otillbörliga förmåner är flytande men särskilt höga krav ställs på anställda i offentlig förvaltning. En belöning kan vara otillbörlig även om den inte ges i syfte att mottagaren ska handla på ett visst sätt. Den som är offentliganställd bör därför betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Personer som arbetar med myndighetsutövning eller offentliga upphandlingar får i stort sett inte ta emot någonting.

Svenska kraftnät förväntar sig att leverantörer inte erbjuder våra medarbetare gåvor eller andra förmåner. Vi kan endast acceptera reklamföremål och liknande av ringa värde samt enklare uppvaktning vid jämn födelsedag.

Representation

Vår interna och externa representation präglas av måttfullhet och återhållsamhet. Vi förväntar oss motsvarande hållning hos leverantörer. Representation ska alltid ske i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Vid studiebesök, seminarier, konferenser eller liknande, där ett externt företag erbjuder sig att stå för kostnaderna, betalar Svenska kraftnät alltid resa och logi för sina medarbetare.

Vi deltar endast i sådana arrangemang där innehållet är arbetsrelaterat och till nytta för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Vi vill att inbjudan adresseras till Svenska kraftnät, inte till enskilda medarbetare. En inbjudan får endast rikta sig till anställda på Svenska kraftnät - inte till make, maka, partner eller liknade.

Granskad