Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Ny säkerhetsskyddslagstiftning 1 april 2019

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag och en ny säkerhetsskyddsförordning i kraft. Dessutom kommer Säkerhetspolisen att utfärda nya föreskrifter om säkerhetsskydd som innehåller kompletterande bestämmelser till lagen och förordningen. Utöver detta kommer Svenska kraftnäts uppdaterade föreskrifter om säkerhetsskydd förtydliga kraven för elsektorns aktörer. Lagstiftningen har en påverkan på alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Högtemperaturlina - en temporär lösning för att möta efterfrågan om ökade effektuttag

En ökad efterfrågan av elförbrukning i Uppsala och Västerås som är svår att möta inom ett fåtal år utan större ledningsförnyelser. En äldre ledning som agerar flaskhals och begränsar överföringskapaciteten i stamnätet. Svenska kraftnät såg att flera av utmaningarna i området kanske kunde mötas med en och samma lösning, en högtemperaturlina på ledningen mellan Untra och Valbo.

40 mils stamnätsledningar förnyas på västkusten

Under hösten 2018 inledde Svenska kraftnät Horred-Breared som är det första av sju projekt där ålderstigna kraftledningar ska ersättas på västkusten. Sammanlagt ska 40 mil ledningar från Trollhättan ner till Malmö förnyas inom 15 år. Huvudprojektledaren Martin Norlund som samordnar projekten berättar mer om förnyelsearbetet.

Svenska kraftnät presenterar sina framtidsanalyser och bjuder in till samverkan

Svenska kraftnät utvecklar kontinuerligt kraftsystemet och en viktig del i detta arbete är att identifiera framtidens utmaningar och behov genom marknadsanalyser. Genom att nu presentera marknadsanalyserna vill Svenska kraftnät bidra till ökad kunskap om framtidens utmaningar och skapa en konstruktiv dialog i utformningen av scenarier och metoder för analys av kraftsystemet.

Godkända förslag för mothandel och omdirigering

Svenska kraftnät har tillsammans med systemansvariga för överföringssystem i Norden och Baltikum tagit fram omarbetade förslag på koordinerad mothandel och omdirigering samt kostnadsfördelning av koordinerad mothandel och omdirigering i enlighet med artikel 35 och 74 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Förslagen har nu godkänts av Ei.

Svenska kraftnät informerar JO om åtgärder

Justitieombudsmannen (JO) har begärt upplysningar om vilka åtgärder som Svenska kraftnät har vidtagit med anledning av uppgifter i media. De vill även få information om de utredningar som pågår eller planeras.