Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Konsultation avseende harmonisering av balansavräkning

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de europeiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende harmonisering av balansavräkning, enligt artikel 52(2) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB GL).

Utlåning av beredskapsmaterial

Svenska kraftnät har beredskapsmaterial för att stötta återuppbyggnad av elnät. Vi lånar även ut dessa i händelse av samhällsstörning, som när räddningstjänsten behöver stöd med samband och trådlös kommunikation.

Brändernas påverkan på stamnätet

Stamnätsledningar passerar genom länen Gävleborg, Jämtland och Dalarna. Två stamnätsledningar som passerar genom områden där det brinner är tagna ur drift på uppmaning av räddningsledare på plats.

Förlängd remisstid för balansansv­­arsavtal 3829-1

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av det nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829-1). Remisstiden startade 9 juli och har nu förlängts till 22 augusti 2018, kl. 15.00. Det nya avtalet börjar gälla tidigast 27 november 2018.

Nytt balansansvarsavtal från 1 november 2018

Balansansvarsavtal 3829 är färdigställt och börjar gälla 1 november 2018. Avtalet remissades mellan den 30 maj och 3 juli 2018. Svenska kraftnät har beslutat om föreslagna ändringar, bemött inkomna remissvar och sammanfattat de ändringar som genomförts i avtalet (se dokument 3. Remissbemötande och ändringar i balansansvarsavtal 3829).

Remiss av Balansansv­arsavtal 3829-1

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829-1). Det nya avtalet börjar gälla tidigast 27 november 2018.