Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Konstruktivt samtal med statsrådet

Generaldirektör Ulla Sandborgh har varit på möte på Miljö- och energidepartementet med anledning av medias granskning. Statsrådet Ibrahim Baylan har tagit del av Svenska kraftnäts bild av händelserna och välkomnar de åtgärder som nu vidtas.

Kommentar till medias granskning om säkerhetsprövning

DN har publicerat en artikel där de anger att obehöriga chefer fått tillgång till hemlig information och känsliga it-system. Svenska kraftnät delar inte den bilden i de angivna fallen, men har vid en översyn upptäckt andra fall som lett till att det gjorts anmälan till Säkerhetspolisen.

Överenskommelse med tidigare HR-direktör

Med anledning av publicerad artikel om Svenska kraftnät i media: När tidigare HR-direktör Claes Vallin slutade på Svenska kraftnät 2018 gjordes en överenskommelse för att få kontinuitet i förändringsarbetet.

Brister i arbetet mot oegentligheter

Under 2018 genomfördes en internrevision på Svenska kraftnät som visade att det finns brister i det systematiska arbetet mot oegentligheter. En åtgärdsplan har upprättats som styrelsen beslutar om i februari. DN genomför en granskning av Svenska kraftnät och pekar på att vi har brustit vid avrop av konsulter.

Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och energi

Regeringen har beslutat om kompletterande bestämmelser till propositionen om vattenmiljö och vattenkraft. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2019 och berör uppemot 4 000 vattenkraftsrelaterade verksamheter. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät får regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationellt vägledande plan för miljöprövning av vattenkraften.

Förslag till regler för marknadsaktiviteter har överlämnats i enlighet med nätkoden ER

Svenska kraftnät har tagit fram förslag till regler som rör tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter samt förslag till regler för avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter, enligt artikel 36 och 39 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER). Förslagen lämnades till Ei den 18 december.

Förslag rörande balansmarknaden har överlämnats i enlighet med nätkoden EB

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram sex förslag som rör framtidens balansmarknad, enligt Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB). Förslagen överlämnades till Energimarknadsinspektionen (Ei) den 18 december.