Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Solutions: Nordic TSO Stakeholder Workshop

Den 26 april håller nordiska systemoperatörerna ett seminarium för marknadsaktörer och -intressenter för att presentera en uppdatering av arbetet som resulterade i vår gemensamma rapport "The way forward - Solutions for a changing Nordic Power system".

Myndighetsdialogen viktig när nya ledningar ska byggas

För att trygga framtidens elförsörjning behöver vi stärka och utveckla stamnätet runt om i Sverige. Men innan spaden sätts i marken för att bygga en ny ledning krävs en längre tids utredning där flera olika samhällsintressen vägs in. Myndighetsdialogen är en viktig del i arbetet med att få in information för att hitta den lämpligaste sträckningen.

Omarbetat förslag på genomföranderam för nettning av obalanser inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram ett omarbetat förslag till en europeisk plattform för processen nettning av obalanser i enlighet med artikel 21(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

NordSyd är en kraftfull förstärkning av elöverföringen i Sverige

NordSyd. Det är namnet på Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär en kraftfull förstärkning av stamnätet mellan elområde 2 och 3 i mellersta Sverige. Målet är att öka överföringskapaciteten från norra Sverige där en stor del av elen produceras till södra Sverige där merparten av elen förbrukas. Då skapar vi ett mer robust och flexibelt stamnät för Sverige.

Godkända förslag för mothandel och omdirigering för Hansa

Svenska kraftnät har tillsammans med systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregion Hansa tagit fram omarbetade förslag på koordinerad mothandel och omdirigering samt kostnadsfördelning av koordinerad mothandel och omdirigering. Förslagen har tagits fram i enlighet med artikel 35 och 74 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Förslagen har nu godkänts av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ny säkerhetsskyddslagstiftning 1 april 2019

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag och en ny säkerhetsskyddsförordning i kraft. Dessutom kommer Säkerhetspolisen att utfärda nya föreskrifter om säkerhetsskydd som innehåller kompletterande bestämmelser till lagen och förordningen. Utöver detta kommer Svenska kraftnäts uppdaterade föreskrifter om säkerhetsskydd förtydliga kraven för elsektorns aktörer. Lagstiftningen har en påverkan på alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Högtemperaturlina - en temporär lösning för att möta efterfrågan om ökade effektuttag

En ökad efterfrågan av elförbrukning i Uppsala och Västerås som är svår att möta inom ett fåtal år utan större ledningsförnyelser. En äldre ledning som agerar flaskhals och begränsar överföringskapaciteten i stamnätet. Svenska kraftnät såg att flera av utmaningarna i området kanske kunde mötas med en och samma lösning, en högtemperaturlina på ledningen mellan Untra och Valbo.