Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnät och övriga nordiska systemop­eratörer diskuterar gemensamma aggregerings- och förbrukningsl­ösningar

Svenska kraftnät har tillsammans med de övriga nordiska systemoperatörerna Statnett, Fingrid och Energinet publicerat dokumentet ”Unlocking flexibility - Nordic TSO discussion paper on third-party aggregators”. Dokumentet syftar till att lyfta nya aggregerings- och förbrukningslösningar för balansering av framtidens kraftsystem.

Kraftsystemet förändras mot en allt större andel förnybar, men väderberoende elproduktion. Det medför utmaningar, till exempel när det gäller att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning. Med hjälp av aggregering kan små konsumenter och producenter bidra med flexibilitet till balansmarknaderna, något som också leder till en ökad försörjningstrygghet.

Aggregering diskuteras även i Europa och drivs på av det så kallade vinterpaketet "Clean Energy for all Europeans" och av andra regelverk från EU, så kallade nätkoder och kommissionsriktlinjer. Inom ramen för detta kommer EU att definiera aggregatorernas roll på reglerkraftmarknaden, vilket blir styrande för det fortsatta arbetet mot en gemensam nordisk harmonisering för aggregering.

Viktiga slutsatser i dokumentet

  • Aggregeringsreglerna bör harmoniseras i den mån det går, men de nordiska länderna befinner sig i olika faser inom utveckling och i pilotprojekt. Målsättningen är dock att försöka få ett gemensamt nordiskt regelverk för att underlätta för aktörer att erbjuda sin flexibilitet i alla nordiska länder.

  • Alla aktörer ska stå för de kostnader de orsakat. Det vill säga att "polluter pays-principen" bör gälla.

För att göra aggregering mer tillgängligt arbetar Svenska kraftnät med att ta fram teknikneutrala krav för balansmarknaderna (bland annat genom pilotprojekt). Därtill arbetar Svenska kraftnät med att forma rollen för en ny aktör, en systemtjänstleverantör, så kallad balance service provider (BSP), som bland annat kommer att vara den som agerar som aggregator på balansmarknaden.

Detta diskussionsunderlag är ett första steg mot en gemensam nordisk harmonisering för aggregering. De nordiska systemoperatörerna anser att en fortsatt dialog med marknadsaktörer är viktig och därför planeras en workshop för aktörer i senare delen av 2018. Mer detaljer kommer att publiceras på Svenska kraftnäts webbplats under 2018.

Läs hela dokumentet "Unlocking flexibility - Nordic TSO discussion paper on third-party aggregators" (pdf, 885 kB, öppnas i nytt fönster).