Svenska kraftnät inför ny organisation för ökat fokus på energiomstäl­lningens utmaningar

Som ett led i en pågående strategiöversyn inför Svenska kraftnät en ny organisation. Från och med årsskiftet har avdelningar och enheter delats in i tre divisioner med arbetsnamnen Nät, System och Gemensamma funktioner. Den nya organisationen ökar möjligheten för strategisk överblick och ökat samarbete.

Det svenska, nordiska och europeiska kraftsystemet står inför stora förändringar, bland annat innebär en ökad andel väderberoende kraftproduktion, gemensamma lagar och regler på energiområdet inom Europa och nya former av elkonsumtion nya krav och utmaningar.

– Nu rustar vi oss för att fortsatt kunna ta en ledande roll och leverera på regeringens uppdrag med god kvalitet. Under 2018 fortsätter arbetet med att sätta de sista pusselbitarna på plats organisatoriskt men också med förbättrade arbetssätt, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Med anledning av den nya organisationen rekryterar Svenska kraftnät tre nya divisionschefer som kommer att spela en nyckelroll i det fortsatta förändringsarbetet. Läs mer om tjänsterna.

Svenska kraftnäts nya organisation från och med 1 januari 2018:

Organisationsschema