Två viktiga nordiska samarbetsavtal i hamn

Vid det nordiska TSO-mötet 16 november undertecknade systemoperatörerna avtal om det nya gemensamma Nordic RSC-kontoret som ska öka det gemensamma nordiska samarbetet, och om implementeringen av sekundärregleringsprodukten aFRR. Båda avtalen syftar till att stärka den fortsatta driftsäkerheten i Norden på sikt. De nordiska systemoperatörerna godkände också tidplanen för en uppföljande rapport till årets ”Challenges and Opportunities for the Nordic Power System” som ska publiceras till sommaren.

Gemensamt Regional Security Coordinator-kontor i Köpenhamn stärker regional drift

Det nordiska RSC:n (Regional Security Coordinator) ska ytterligare stärka det nordiska samarbetet mellan systemoperatörerna. Det ska leda till mer koordinerade beräkningar av överföringskapaciteter och ett säkrare system för aktörerna på elmarknaden. Den nordiska RSC:n kommer att beräkna överföringskapaciteter, koordinera avbrottsplanering och genomföra tillräcklighetsanalyser på nordisk nivå och även utveckla gemensamma nätmodeller för regionen. RSC:n kommer att leverera beräkningar men systemansvaret stannar fortsatt på respektive systemoperatör. Målsättningen är att samarbetskontoret ska uppfylla de krav som bland annat anges i EU:s förordning för hur TSO:erna ska samarbeta kring drift av transmissionsnätet.

Officiell öppning av kontoret är planerad till 1 februari 2017.

Gemensam nordisk marknad för reserver – aFRR

En gemensam nordisk marknad för automatiska reserver (aFRR) för balansreglering kommer att spela en nödvändig roll i att upprätthålla en fortsatt god frekvenskvalitet och möjliggöra anslutning av mer förnybar produktion i det nordiska kraftsystemet i framtiden. aFRR-marknaden är en unik lösning som möjliggör för aktörerna att delta i marknaden och för att de mest resurseffektiva och tillgängliga reglerresurserna för balansering i det nordiska synkronområdet kan nyttjas.

Systemoperatörerna fokuserar på nödvändiga åtgärder för ett fortsatt robust system

Enligt vad som slogs fast i den tidigare rapporten "Challenges and Opportunities for the Nordic Power System" ska systemoperatörerna följa upp arbetet i en "Solutions Report". Där kommer de att presentera ett gemensamt förslag på lösningar och aktiviteter för att möta de identifierade utmaningarna: säkrad överföringskapacitet, tillräcklig produktion, flexibilitet och svängmassa i framtiden.

Rapporten planeras att publiceras i juni 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Ek, driftchef Svenska kraftnät, tel. 010-475 80 60.

De fyra nordiska systemoperatörerna Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid och Energinet (TSO:erna) har sedan länge ett nära samarbete inom nät, drift- och marknadsutveckling i syfte att trygga leveranssäkerhet, baserad på ett gemensamt regional perspektiv. Samarbetet är också nära knutet till arbetet inom ENTSO-E.