Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Forskning och utveckling (FoU)

Vi driver och stöttar forskningsprojekt för att klara viktiga utmaningar för transmissionsnätet för el, dammsäkerheten och möjliga risker i kraftsystemet. En stor del av vår forskning bedrivs i utvecklingsföretagen Energiforsk och STRI som Svenska kraftnät är delägare i. Vi stödjer också forskningsprojekt, doktorandprojekt och examensarbeten vid de tekniska högskolorna runt om i Sverige.

Forskning bedrivs inom fyra strategiska FoU-områden

Forskning och utveckling (FoU) på Svenska kraftnät bedrivs inom fyra strategiska FoU-områden.

1. Ny teknik

Området omfattar forskning och utveckling som har syftet att utveckla ny teknik och ny kunskap som bidrar till ett mer personsäkert, driftsäkert, kostnadseffektivt och, inte minst, ett miljöanpassat transmissionsnät.

2. Framtidens elsystem

Svenska kraftnät ska kunna hantera de systemutmaningar som blir följden av en ökad andel icke planerbar elproduktion och en lägre andel konventionell elproduktion i det nordiska kraftsystemet. Exempel på FoU-projekt för detta område är forskning om hur produktionsanläggningar kan anpassas för att bättre stötta kraftsystemet, samt ett pilotprojekt för att få in förbrukningsflexibilitet som en reserv.

Förbättrad förvaltning av stationer

Pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/ene­rgilager

3. Drift- och planeringsstöd

Området innefattar forskning- och verksamhetsutveckling inom övervakning och styrning av kraftsystemet. Kraftsystemet övervakas genom mätning och estimering baserad på systemmodeller. Med hjälp av data som fås genom mätningen kan man uppskatta driftsäkerheten och presentera förslag på åtgärder för att förbättra driftsäkerheten.

För att bibehålla en säker drift av kraftsystemet är det också viktigt med säkerhet kring IT-lösningar samt hur information hanteras.

4. Kompetensförsörjning

När det gäller kompetensförsörjning arbetar vi långsiktigt genom samarbeten med högskolor och forskningsinstitut. Det handlar till exempel om examensarbeten och doktorandprojekt.

Ta del av genomförda examensarbeten

Hur organiseras FoU på Svenska kraftnät?

Till de tre första FoU-områdena finns styrgrupper som består av berörda enhetschefer. Cheferna säkerställer att relevanta projekt drivs och prioriteras samt att det finns medarbetare som har tid att lägga på de FoU-åtaganden som görs. Verksamheten inom det fjärde området, Kompetensförsörjning, hanteras av Svenska kraftnäts FoU-ansvarige.

Svenska kraftnäts forsknings- och utvecklingsplan gäller för åren 2017–2019 och fastställer viktiga områden för Svenska kraftnät att bedriva FoU inom. Planen beskriver även organisationen för FoU, processen för att bedriva ett FoU-projekt i samarbete med Svenska kraftnät samt några pågående aktiviteter. Ladda ner forsknings- och utvecklingsplanen för perioden 2017-2019.

Budget

Budgeten för forskning och utveckling är 30 miljoner kronor för år 2019. Svenska kraftnät får även använda delar av vårt elberedskapsanslag för FoU-verksamhet. Normalt handlar det om cirka 10 miljoner kronor årligen.

Granskad