Pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/ene­rgilager

Svenska kraftnät har under hösten 2017 utlyst ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/energilager som syftar till att testa nya lösningar för att hålla balansen i elsystemet. Utlysningen gäller den frekvensstyrda störningsreserven (FCR-D) som automatiskt reagerar på balansen i elsystemet. Projektets fokusområde är styrning, verifiering, IT-säkerhet och mätning.

Elsystemet förändras mot en allt större andel väderberoende elproduktion och en mindre andel planerbar elproduktion. Det medför utmaningar, till exempel när det gäller att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning i elsystemet. Under utlysningen fick Svenska kraftnät in flera intressanta projektförslag. Efter en sammanvägd bedömning tilldelades projektet Fortum Sverige AB.

Tillsammans med Fortum ska Svenska kraftnät testa hur serverhallars UPS-system kan bidra till den automatiska störningsreserven FCR-D.

Projektet kommer att påbörjas kvartal 1 2018 och pågår under första halvåret 2018.

Projektet har en extern referensgrupp med deltagare från branschen, för att få inspel i frågor som rör förbrukningsflexibilitet/energilager samt för att sprida kunskap om projektet.

För mer information, kontakta Svenska kraftnäts projektledare Axel Hermansson: 070-286 45 76, axel.hermansson@svk.se

Journalister hänvisas till Svenska kraftnäts pressfunktion:
press@svk.se, 010-475 80 10

 

Granskad