Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Fotograf: Tomas Ärlemo

Miljö, hälsa och säkerhet

Vår vision, ”Ledande för en hållbar och säker elförsörjning”, uttrycker viljan att arbeta för miljöanpassade, säkra och hållbara lösningar. Vi har ett stort ansvar i arbetet med att nå EU:s klimat- och energimål, men har också ansvar för att bedriva den egna verksamheten på ett säkert sätt för både människor och miljö. 

Vi bidrar till att uppfylla EU:s energi- och klimatmål

Svenska kraftnät har en viktig roll i energi- och klimatpolitiken, eftersom vi har till uppdrag att utveckla energieffektiva och miljöanpassade lösningar för överföring av el på transmissionsnätet.

EU har satt målet att andelen förnybar energi inom EU ska vara minst 27 procent år 2030. Vi underlättar utbyggnaden av förnybar energi genom att förstärka och bygga ut transmissionsnätet för el. Exempelvis bygger vi nya kraftledningar för att nya stora vindkraftsanläggningar ska kunna anslutas till transmissionsnätet och därmed bli en del av Sveriges elförsörjning.

Miljö och säkerhet är viktigt när vi bygger och underhåller

Vår verksamhet påverkar människor och miljö på olika sätt. Just nu förstärker och bygger vi ut transmissionsnätet på flera platser i landet vilket påverkar närmiljön för dem som bor i närheten. Vid byggnads- och underhållsarbeten finns risk för skador hos dem som utför arbetena. Det finns också risk för miljöpåverkan som till exempel utsläpp av miljöskadliga ämnen som kan spridas i naturen eller påverkar klimatet.

Vi samordnar miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet, säkerhet och kvalitet

På Svenska kraftnät arbetar vi samordnat inom områdena miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet, säkerhet och kvalitet. Genom ett systematiskt arbete inom dessa områden kan vi förebygga personskador och miljöpåverkan och på så sätt skapa förutsättningar för ett hållbart transmissionsnät. Bland annat genomför vi riskanalyser i ett tidigt skede i planeringsarbetet. Vi utreder också grundorsaken till inträffade olyckor och tillbud för att få kunskaper om hur vi ska kunna undvika att liknande händelser upprepas.

Entreprenörer måste uppfylla våra krav

Vi anlitar entreprenörer för att underhålla och bygga ut transmissionsnätet. För att komma ifråga för uppdrag hos oss måste entreprenörerna uppfylla våra högt ställda krav inom miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet, säkerhet och kvalitet. Kraven finns dels i tekniska riktlinjer men också i form av kvalificeringskrav som ska uppfyllas för att entreprenörerna ska kvalificera sig till upphandlingarna. När uppdragen sedan genomförs följer vi upp att entreprenörerna verkligen följer våra krav samt förstås att de följer lagar och andra krav. Bland annat använder vi revisioner som ett verktyg för uppföljning.

Vi arbetar för miljöanpassade lösningar

Vi strävar efter att verksamhetens negativa påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Till stöd i detta arbete har vi ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001. Det är ett verktyg som gör att vi kan arbeta effektivt med miljöfrågorna och se till att vår verksamhets miljöbelastning ständigt fortsätter att minska. 

Viktiga områden är att begränsa verksamhetens utsläpp av växthusgaser samt att minska energianvändningen. Bland annat försöker vi att begränsa de energiförluster som uppkommer när en viss mängd av elen som förs genom kraftledningarna försvinner ut i luften som värme. Andra prioriterade frågor är att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier och att minimera risker för utsläpp av skadliga ämnen.

Vi strävar efter att skydda känsliga naturmiljöer

Så långt det är möjligt tar vi också hänsyn till känsliga naturmiljöer. Bland annat samarbetar vi med många länsstyrelser kring särskilda skötselplaner där våra kraftledningar passerar Natura 2000-områden.

Det har på senare tid blivit känt att kraftledningsgator kan ha en positiv betydelse för vissa hotade växt- och djurarter. Det gäller arter som egentligen hör till det gamla odlingslandskapet men som har trängts undan på grund av att det idag är ont om ängs- och hagmarker. Dessa arter har funnit en ny livsmiljö i kraftledningsgatorna som vi håller öppna genom att röja dem från vegetation. Vi har sedan många år tillbaka arbetat aktivt för att gynna och skydda artrika miljöer i våra ledningsgator.

Filstorlek
Vår miljöpolicy

2017-04-13 669
Omfattning av Svenska kraftnäts miljöledningssystem

2017-07-04 61
Granskad