Pressme­ddelande

Förnyad förbindelse säkrar överföringskapacitet till 2030

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat investera drygt 150 mnkr i nya kontrollanläggningar för elförbindelserna Konti-Skan 1 och 2 till Danmark. Det innebär att den viktiga överföringskapaciteten mellan Sverige och Jylland säkras för ytterligare 15 – 20 år. Projektet ska vara klart i slutet av 2019.

Stamnätstariffen för el fastställd för 2016

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt stamnätstariffen för 2016. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men bedömningen är fortsatt att stamnätstariffen kommer att behöva höjas på sikt.

Svenska kraftnät bygger anslutning för Markbygden, etapp 2

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat att bygga ett nytt ställverk – stamnätsstationen Trolltjärn – för att kunna ansluta etapp 2 i den stora vindkraftsparken Markbygden. Investeringen på 85 mnkr betalas av Markbygden Net Väst AB och stationen ska tas i drift hösten 2018.

Ett varsamt hästjobb i ledningsgatan

När Svenska kraftnät skulle röja skog i ett känsligt naturområde för den nya kraftledningen SydVästlänken gick uppdraget till hästarna Tjommen och Turbin. I terrängen kunde de röra sig extra varsamt.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintern 2015/2016

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Svenska kraftnät analyserar kraftsystemets framtida utmaningar

Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att utreda hur elsystemet behöver anpassas för att hantera en situation med ökande andel variabel elproduktion i framtiden. Förra veckan lämnade affärsverket en delrapport som beskriver kraftsystemets utmaningar, pågående insatser och de viktigaste konsekvenserna på sikt.

Ansträngt driftläge i elnätet

Under veckan är tillgängligheten till svensk kärnkraft låg samtidigt som Svenska kraftnät genomför underhåll i stamnätet. Sammantaget begränsas därför tillgången på el i södra Sverige kraftigt, vilket medför högre elpriser.

Så fungerar de nya nätförstärkningslånen

Från och med den 1 maj 2015 gäller en ny förordning som innebär att nätbolag kan ansöka om så kallade nätförstärkningslån. Syftet är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet.