Pressme­ddelande

Svenska kraftnät bygger inte nätet på måfå

Riksrevisionen (RiR) har i dag publicerat en rapport om regeringens styrning av Svenska kraftnät. Rapporten har förvisso insiktsfulla förslag till förbättringar, men det finns också en rad felaktigheter och missuppfattningar som enkelt hade kunnat undanröjas. Sammanfattningsvis lider rapporten av att RiR inte till fullo insett komplexiteten i elförsörjningens mekanismer, säger Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät.

Svensk-finsk nätstudie klar

En femte elförbindelse mellan Sverige och Finland kan vara lönsam och bra för elmarknaden. Det mest näraliggande alternativet är att bygga en ny, tredje växelströmsledning mellan norra Sverige och norra Finland, konstaterar de båda ländernas systemoperatörer i en gemensam studie.

Stamnätstariffen för el fastställd för 2017

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt stamnätstariffen för 2017. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men bedömningen är fortsatt att stamnätstariffen kommer att behöva höjas på sikt.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintern 2016/2017

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Första nätförstärkningslånen beslutade av Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har beslutat att bevilja nätförstärkningslån om totalt 449,3 mnkr till fyra nätförstärkningsinvesteringar för anslutning av vindkraft. Utlåningen innebär att ny förnybar elproduktion kan anslutas till stamnätet.

Framtidens elmarknad i fokus när Svenska kraftnät samlade branschen

Fortsatt tro på dagens elmarknadsmodell eller ett behov av stora förändringar? Eller något däremellan. Förslagen var många när Svenska kraftnät bjöd in till samtal om framtidens elmarknad på sitt årliga Kund- och intressentmöte. Deltagarna fick också lyssna till ett anförande av energiminister Ibrahim Baylan (S).