Stamnätstariffen för el fastställd för 2017

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt stamnätstariffen för 2017. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men bedömningen är fortsatt att stamnätstariffen kommer att behöva höjas på sikt.

Stamnätstariffen består av en effektavgift och en energiavgift. Effektavgiften – som ska täcka förvaltning och utbyggnad av stamnätet – lämnas oförändrad. Energiavgiften, som ska täcka kostnaderna för överföringsförluster i stamnätet, sänks i likhet med 2016 även för 2017 i samtliga anslutningspunkter.

– Sänkningen av energiavgiften följer av fortsatt låga marknadspriser på el. Resultatet för nätkollektivet som helhet blir därför en något lägre tariffkostnad. I investerings- och finansieringsplanen för 2017 – 2020 prognostiserade vi en höjning av effektavgiften över perioden som följd av den mycket höga investeringstakten. Den bedömningen kvarstår, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Stamnätstariffen gäller från 1 januari.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

22 september 2016