Ytterligare steg närmare utlandsför­bindelse till Finland tagna

Svenska kraftnäts styrelse beslutade nyligen att ta nästa steg mot förverkligandet av en tredje växelströmsförbindelse mellan norra Sverige och norra Finland. Beslutet innebär ett bemyndigande att inleda planeringen för den nya kraftledningen.

Stamnätsoperatörerna Svenska kraftnät och Fingrid presenterade tidigare i höst den gemensamma nätstudie som förordade fortsatt planering av en ny kraftledning för växelström mellan Sverige och Finland. De båda stamnätsoperatörernas styrelser har nu tagit beslut om att fortsätta planeringen för förbindelsen, som förväntas öka kapaciteten med 800 MW eller ca 30 procent mellan länderna.

– Att ytterligare öka överföringskapaciteten mellan de nordiska länderna ligger i linje med statsmakternas övergripande intentioner, konstaterar Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Med hög efterfrågan på finsk sida och en allt större andel tid med prisskillnader finns flera nyttovärden med en ökad överföringskapacitet, inte minst utifrån perspektivet ett mer effektivt utnyttjande av reglerresurser.

– Resonemangen om behoven att stärka kopplingen mellan länderna har pågått i många år, men även om drivkrafterna till del kommit att förändras över tid, så ser vi uteslutande positiva konsekvenser av förstärkningen. Det känns därför bra att kunna inleda arbetet med ytterligare en utlandsförbindelse som är viktig för det nordiska nätet och driften av detta, säger Mikael Odenberg.

Investeringen bedöms landa på totalt drygt 1,8 miljarder kronor. Elmarknadsnyttan beräknas till största del tillfalla Finland, varför stamnätoperatörerna gemensamt överenskommit att merparten av investeringen, drygt 80 procent, kommer att bekostas av Fingrid.

Drifttagningen planeras till fjärde kvartalet 2025.

Nätstudien (eng.) från 1 november finns att ladda ner på www.svk.se/rapporter

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressjour, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

19 december 2016