Personuppgifter och offentlighetsprincipen

Behandling av personuppgiften på webbplatsen.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I enighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

Svenska kraftnät värnar om enskildas personliga integritet. Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi ger dig tillgång till tjänsterna på svk.se.

Ändamål med behandlingen, den lagliga grunden och lagringsperioden

När du skickar dina personuppgifter till oss via ett formulär på denna webbplats, lagras uppgifterna för att Svenska kraftnät ska kunna nå dig och kunna utföra sitt myndighetsuppdrag. Svenska kraftnät samlar in dina personuppgifter då du genom den externa webbsidan väljer att

 • prenumerera på information
 • anmäla oegentligheter
 • kontakta oss för att ställa frågor och/eller för att yttra dig om våra projekt
 • anmäla dig för systemsupport
 • anmäla dig till event som Svenska kraftnät distribuerar
 • användning av tjänsten Deaddrop för att skicka filer säkert.

Nedan anges syfte, den lagliga grunden för behandling och lagringsperioden. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan dessa kan vi inte erbjuda dig tjänsterna som beskrivs ovan.

Syfte med behandlingen Laglig grund (er) Lagringsperiod
Ge användaren möjlighet att prenumerera på information om lediga tjänster, press, nyheter, projekt, system  Samtycke  Bevaras
Ge användaren möjlighet att anmäla oegentligheter genom visselblåsarfunktion  Samtycke  Bevaras
Ge användaren möjlighet att anmäla sig till event  Samtycke  1 år
Ge användaren möjlighet att göra anmälningar och intresseanmälningar, exempelvis för anslutning till transmissionsnätet eller för att leverera reserver. Samtycke Bevaras
Ge användaren möjlighet att yttra sig och ställa frågor kring projekt  Samtycke  Bevaras
Ge användaren möjlighet att dela filer på ett säkert sätt  Samtycke  Bevaras

Mottagare av personuppgifter

Svenska kraftnät kan som personuppgiftsansvarig komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter enligt följande:

 • vid prenumeration på pressmeddelanden lagras kontaktuppgifter hos Via TT.
 • vid prenumeration på lediga tjänster lagras kontaktuppgifter hos Reachmee.

Mottagare av personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Svenska kraftnät kan som personuppgiftsansvarig ge uppdrag åt leverantörer att utföra sådan behandling som specificerats ovan. Den tredje parten får då i uppdrag att såsom personuppgiftsbiträde utföra behandlingen åt Svenska kraftnät. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än de som angivits här. Svenska kraftnät tillämpar personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att

 • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och begära en kopia av dessa (registerutdrag)
 • få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter
 • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
 • få de personuppgifter som du lämnat till Svenska Kraftnät överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).

Se kontaktinformation nedan för åberopande av dina rättigheter. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Svenska kraftnät inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs här.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftshantering i sociala medier

Svenska kraftnät finns på Facebook, Twitter och Youtube. Syftet med vår närvaro i dessa kanaler är att sprida information om vår verksamhet både nationellt och internationellt. I och med att vi använder dessa kanaler kan personuppgifter komma att hanteras i tredje land det vill säga utanför EU/ESS.

Kontaktinformation för frågor

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig höra av dig till:

Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Tel: 010-475 80 00
E-mail: registrator@svk.se
Dataskyddsombud: Fredrik Lenander

Offentlighetsprincipen

All information som lämnas till en myndighet behandlas enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst kan begära att få ta del av den information du lämnar till Svenska kraftnät om den inte är sekretessbelagd.

Svenska kraftnäts dataskyddspolicy

I vår dataskyddspolicy kan du läsa om vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar personuppgifterna.

Svenska kraftnäts dataskyddspolicy

Granskad