Hoppa till huvudinnehåll

Nedreglering säkrade driften av kraftsystemet

Systemutmaningarna som Svenska kraftnät sedan flera år tillbaka beskrivit ska komma är här. Det visar en driftsituation i maj med överfrekvens som tvingade Svenska kraftnät att beordra kärnkraftverket Ringhals att minska produktionen. Tack vare det säkrades kraftsystemets driftsäkerhet.

Den 9 maj i år sattes kraftsystemet på prov. En kraftig vårflod i kombination med att vindkraften producerade mer el än planerat och att exporten i flera av Sveriges utlandsförbindelser var begränsade ökade frekvensen så mycket att den hamnade utanför tillåtna driftsgränser.   

- Nedregleringsbuden tog slut och möjligheten att exportera el utnyttjades fullt ut. Därför beordrade vakthavande ingenjör på Svenska kraftnät nedreglering av en av Ringhals kärnkraftsanläggningar för att få ner frekvensen och tack vare att Ringhals minskade produktionen säkrades kraftsystemets driftsäkerhet, säger Pontus de Maré, tillförordnad driftchef på Svenska kraftnät.

Pontus de Maré
Pontus de Maré. Foto: Peter Knutson

Driftläget som uppstod är resultatet av den förändring som kraftsystemet befinner sig i och har befunnit sig i under flera år med mer väderberoende kraftproduktion. Svenska kraftnät bedömer att vi i framtiden kommer att se fler situationer liknande den i maj, men att de också kan undvikas om kraftsystemets aktörer bidrar i högre grad än i dag.

- I och med kraftsystemets förändringar så räcker inte alltid vattenkraftens reglerresurser till för att hålla systemet inom normaldrift. Det samlade reglerbehovet blir för stort och då behövs reglering från andra flexibla resurser för att bibehålla kraftsystemets risknivå, säger Pontus de Maré.

Förståelsen för kraftsystemet behöver öka

En kraftproduktionsanläggning eller förbrukningsanläggning är ofta tekniskt komplexa och har tekniska driftbegränsningar. Helt naturligt har den aktör som är ansvarig för anläggningen bäst kunskap om dess förmåga och i vilken omfattning det är lämpligt att delta med marknadsbaserade stödtjänster, som bidrar till att säkra driften av kraftsystemet.

- Alla ägare till elproduktionsanläggningar och balansansvariga behöver öka sin förståelse för hur kraftsystemet förändras och bidra till att kraftsystemet kan fortsätta samverka driftsäkert, säger Maja Lundbäck, förändringsledare på Svenska kraftnät.   

Maja Lundbäck
Maja Lundbäck. Foto: Johan Alp

Hon menar att i och med att marknadsbaserade stödtjänster är frivilliga är det en grundförutsättning att kraftsystemets aktörer är insatta i kraftsystemets behov och är uppmärksamma och bidrar i en omfattning som är lämplig och gynnar samtliga parter.

- Det här är en grundläggande förutsättning för att Svenska kraftnät ska kunna utöva systemansvaret och säkerställa att kraftsystemet fortsätter vara driftsäkert. För att detta ska vara möjligt behöver Svenska kraftnät kommunicera om kraftsystemets förändringar för att ge aktörer förutsättningar att bedöma sina förmågor och också ge möjlighet att kunna bidra till kraftsystemets driftsäkerhet, säger Maja Lundbäck.

Ringhals bidrog med flexibilitet

För Ringhals innebar situationen med nedregleringen den 9 maj uteblivna intäkter och omkostnader och Svenska kraftnät har nu beslutat om marknadsmässig ersättning till kärnkraftsbolaget. Principen för ersättningen är att den ska vara skälig och se till att en aktör inte ska gå med förlust när den bidrar till kraftsystemets driftsäkerhet. Samtidigt ska ersättningen inte gynna en aktör att inte lämna frivilliga bud på de marknader som är tillgängliga till ett pris som de själva sätter, för det kan pressa elsystemet i olämpliga drifttillstånd.

- Att alla aktörer får incitament att hålla systemet i normal drift är Svenska kraftnät som systemansvarig skyldig att ta fram. På det sättet säkerställs att verktyg som används för att hålla systemet inom eller återföra systemet till normaldrifttillståndet finns och att de verkligen används. Händelsen den 9 maj då vi tack vare att Ringhals minskade sin produktion klarade driftsäkerheten är ett bra exempel på hur den planerbara kraftproduktionen kan bidra med flexibilitet, säger Maja Lundbäck.

Läs mer om erfarenheterna från den 9 maj (pdf, 252 kB, öppnas i nytt fönster)