Hoppa till huvudinnehåll

Ny utredning om kärnkraftens roll i kraftsystemet

I dag presenterar Svenska kraftnät en ny utredning som tydliggör kärnkraftens roll i kraftsystemet. Utredningen är en viktig del i arbetet att hantera systemutmaningarna och säkerställa att kraftsystemet fortsatt har de tekniska egenskaper och funktioner som krävs för att även i framtiden vara stabilt och driftsäkert.

För att tydliggöra på vilket sätt kärnkraftsanläggningarna bidrar till och påverkar kraftsystemets driftsäkerhet har Svenska kraftnät tagit initiativ till utredningsrapporten Kärnkraftens roll i kraftsystemet - Möjligheter och begränsningar vid förändrad kärnkraftproduktion.

- För att vi ska kunna möta utmaningarna i kraftsystemet och skapa lösningar som gör att vi har ett fortsatt stabilt och driftsäkert system är det mycket viktigt att förståelsen för och kunskapen om kärnkraftens roll i systemet är väl känd, säger Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska kraftnät.

Syftet med utredningsrapporten är att den ska bidra med den kunskapen för såväl kärnkraftsägare och Strålsäkerhetsmyndigheten som Svenska kraftnät och andra aktörer i kraftsystemet.

- För att möta systemutmaningarna behöver vi ha en grundläggande förståelse för under vilka tekniska förutsättningar som kraftproducenter samverkar med kraftsystemet. Detta är extra viktigt när Svenska kraftnät ska utforma marknadsbaserade tjänster och åtgärder för att bibehålla en god driftsäkerhet, säger Maja Lundbäck, förändringsledare på Svenska kraftnät.

Som systemansvarig myndighet ska Svenska kraftnät se till att de åtgärder som krävs för att kraftsystemet ska samverka driftsäkert kommer på plats.

- En del av vårt systemansvar är att säkerställa att det finns stödtjänster som bidrar till att systemet har tekniska förutsättningar att fortsätta vara driftsäkert. Utredningen visar att kärnkraftsanläggningarna har potential att i större omfattning bidra med sådana stödtjänster i framtidens kraftsystem, säger Ulf Moberg.

Svenska kraftnät har arbetat fram utredningen tillsammans med kärnkraftsaktörerna och Strålsäkerhetsmyndigheten och just samverkan har varit en viktig del av arbetet.

- Vi har uppfattat att kraftproducenter vill bli mer involverade i Svenska kraftnäts arbete med systemansvar och en driftsäker samverkan, det här arbetssättet är ett försök att underlätta för det och öka dialogen. Nu har vi skapat ett forum för att fortsättningsvis kunna arbeta vidare med frågorna som är tekniskt komplexa där många olika kompetenser kan samlas och bidra till kommande förändringar, säger Maja Lundbäck.