Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät har beredskap för kris

Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet en viktig roll för Sveriges förmåga att hantera kris. Svenska kraftnät har en ledande roll för att säkerställa att den svenska elförsörjningen ska vara förberedd för att hantera stora krissituationer.

Det svenska samhället är väldigt beroende av el. Fungerar inte elförsörjningen som den ska kan följderna bli stora och i värsta fall kan det till och med handla om människors liv och hälsa.

— Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet ansvaret att stödja Sveriges elförsörjning så att den är robust och kan hantera störningar som kan ge svåra påfrestningar på samhället, säger Joakim Evertson, som är chef för enheten beredskap som ansvarar för elberedskapsfrågor på Svenska kraftnät.

Den här veckan är Sveriges krisberedskap extra aktuell

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB – anordnar den så kallade krisberedskapsveckan, som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser.

När det kommer till el så är det Svenska kraftnät som leder arbetet med att se till att den svenska elförsörjningen har beredskap för händelser som till exempel krig, extrema väder eller större cyberattacker.

— Det optimala är såklart att krisen inte inträffar och det kan man i viss utsträckning påverka, därför jobbar vi mycket förebyggande. Målet med våra förebyggande insatser är att konsekvenserna inte ska bli så långtgående om något inträffar. Sannolikheten att de stora kriserna inträffar är inte stor, men det kan hända och då gäller det att vara förberedd, säger Joakim Evertson.

En viktig del i det förebyggande arbetet är att genomföra fysiska åtgärder. Det kan till exempel handla om att förstärka intrångsskyddet till stationer och driftcentraler eller öka skyddet för transformatorer.

En annan del av beredskapsansvaret är att träna färdigheterna som behövs i en krissituation. Övningarna och utbildningarna är centrala i Svenska kraftnäts förebyggande arbete.

— Vid en kris måste de inblandade aktörerna kunna samverka, kommunicera och samordna sig för att lösa krissituationen. Har vi tränat och övat är förutsättningarna för att detta fungerar när väl krisen infinner sig så mycket bättre. Övningen är dessutom ett jätteeffektivt sätt att se vad som fungerar och vad som inte fungerar, säger Maria Linder, beredskapskoordinator på Svenska kraftnät.

Övningarna och utbildningarna kan handla både om att träna samverkan med andra myndigheter och att få de aktörer som är en del av svensk elberedskap att vara redo. För Svenska kraftnäts roll som beredskapsmyndighet handlar om att hela elbranschen ska ha beredskap för kris. För att nå hit krävs tydliga krav och uppföljning. Svenska kraftnät ger ut föreskrifter som är kopplade till förordningen om elberedskap.

— Vi tar regelbundet fram risk- och sårbarhetsanalyser för hela elförsörjningen för att på nationell nivå kartlägga vilka risker som finns, vilka sårberheter vi har i systemet och vilka åtgärder vi behöver genomföra. Vi ställer kravet på alla i elförsörjningen att de ska identifiera sina risker och sårbarheter och att de ska ha en plan för störningar. Att aktörerna gör detta arbete är oerhört viktigt, det gör att vi får en stabil grund att stå på för att vi inte ska överraskas och för att vi ska kunna agera om något händer, säger Maria Linder.