Hoppa till huvudinnehåll
Elområden i Norden
Elområden Norden

Driftstörning visar på vikten av att anslutande parter följer kraven

Den 8 oktober inträffade flera händelser i det danska transmissionsnätet som fick allvarliga konsekvenser för det svenska kraftsystemet, även om inga elanvändare drabbades. En av slutsatserna är att det är avgörande att anslutande parter uppfyller anslutningskraven för att vi ska ha ett robust nät.

Den 8 oktober inträffade ett brytarfel i samband med ett arbete i en dansk station och likströmskabeln mellan Själland (Danmark) och Tyskland, Kontek, kopplades ifrån automatiskt. Själland tappade därmed 600 MW importerad el. Vid tillfället var kabeln över Stora Bält ur drift vilket innebar att det inte fanns någon förbindelse mellan elområdena DK1 och DK2 i Danmark.

Felet innebar att spänningen sjönk vilket ledde till att två ytterligare fel uppstod inom fyra minuter – kraftverket Avedöre 2 kopplade ifrån och flera vindkraftturbiner i vindkraftparken Rödsand minskade oönskat automatiskt sin produktion. Sammantaget innebar detta ett effektunderskott i det nordiska kraftsystemet på närmare 1 100 MW.

Det nordiska kraftsystemet sitter ihop

Det nordiska kraftsystemet sitter ihop med ett flertal förbindelser för att skapa möjlighet att importera och exportera el mellan länderna och bidra till en öppen elmarknad. Kraftsystemet är byggt för att klara ett fel som motsvarar den största elproduktionsanläggningen i den aktuella driftsituationen. Vid händelserna den 8 oktober var detta 700 MW i det aktuella området. Operatörerna i kontrollrummet ska inom 15 minuter ersätta den tappade produktionen för att vara redo att hantera ett ytterligare fel.

Kraftigt ökat effektflöde över snitten

Felen innebar att spänningen även sjönk i Sverige. Effektbortfallet i Danmark resulterade i en ökad effektöverföring från de norra och mellersta delarna i Sverige till Danmark och effektflödet mellan elområdena, i de så kallade snitten, översteg beräknade gränser för hur mycket som får överföras (Total Transfer Capacity). Det var främst snitten SE2-SE3 och SE3-SE4 som påverkades.

Frekvensen i det nordiska kraftsystemet ska balanseras till 50 Hz och den var som lägst under störningen 49,71 Hz.

Snabb aktivering av reglerbud och störningsreserv

I Svenska kraftnäts kontrollrum vidtogs genast åtgärder för att avlasta överföringen i snitten. Samtliga reglerbud i område SE4 aktiverades och den snabba störningsreserven i södra Sverige startades. Även i Danmark aktiverade Svenska kraftnäts motsvarighet, Energinet, samtliga reglerbud. Exporten till Litauen sänktes. Energinet hade kunnat koppla ifrån förbrukning om Svenska kraftnät hade bett om det.

Inom 15 minuter var frekvens och spänning återställda inom driftsäkerhetsgränserna. Överföringen via snitten SE2-SE3 och SE3-SE4 låg dock kvar över beräknad gräns även efter 15 minuter. 22 minuter efter att störningen inträffade var överföringen SE3-SE4 under gränsvärdet. Effektflödet SE2-SE3 varierade över och under gränsvärdet under en längre tid.

Ansluten produktion måste klara driftsäkerhetskraven

- Det svenska elnätet befann sig utanför det som vi kallar normaldrift. Driften av systemet är inte byggt för att tåla flera så allvarliga driftstörningar inom 15 minuter, men det här visar att vårt system ändå är robust. Vi stod inför att eventuellt behöva göra en så kallad manuell frånkoppling. Det innebär att vi planerat stänger av elen i ett område för att säkerställa driftsäkerheten för resten av systemet, säger Pontus de Maré, Svenska kraftnäts driftchef.

Manuell frånkoppling har inte genomförts någon gång i Sverige. Det är den sista åtgärden när alla reserver och reglerbud är aktiverade för att säkerställa att medborgarna drabbas så lite som möjligt.

Påminnelse om anslutningskravens betydelse

Orsakerna till att flera fel inträffade efter varandra är att kraftverken i Danmark kopplades ifrån trots att de, enligt driftsäkerhetskraven, borde ha klarat den lägre spänningsnivån som uppstod efter att Kontek kopplades ifrån.

- Störningen visar på vikten av att alla anslutande parter i det nordiska kraftsystemet säkerställer att de uppfyller de krav som finns. Det är särskilt viktigt nu med alla nyanslutningar att elsystemets robusthet vidmakthålls, säger Ulf Moberg, teknisk direktör Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har grundligt analyserat händelsen för att säkerställa att rutiner och arbetssätt finns på plats då risken för kritiska situationer ökar i och med omställningen av kraftsystemet.

- Systemet står inför stora förändringar och utmaningar. Det är viktigt att alla aktörer och komponenter levererar i systemet, allt från att rutiner finns på plats till att kraven vid anslutningsavtal följs ordentligt, säger Pontus de Maré.