Hoppa till huvudinnehåll

Internrevisionen har en viktig roll på Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts internrevisor heter Eva Fredriksson. Hon arbetar på styrelsens uppdrag och målet med hennes arbete är att tillföra värde och förbättra vår verksamhet.

- Mitt jobb är att systematiskt granska och lämna förslag på förbättringar. Inför varje år föreslår jag styrelsen en revisionsplan, det vill säga, vad jag ser behöver granskas. Jag gör en egen riskanalys som ligger till grund för den revisionsplan jag föreslår. Styrelsen beslutar sedan om revisionsplanen, berättar Eva.

Styrelsen är ytterst ansvarig för att verket har en tillfredsställande intern styrning och kontroll. Generaldirektören är ansvarig för detta gentemot styrelsen.

Medarbetare hörde av sig om brister

Under 2018 genomfördes fyra granskningar av internrevisorn. En av dem handlade om vårt förebyggande arbete mot oegentligheter. Revisionsrapporten visar på brister i det förebyggande arbetet och systematiska arbetssätt för att säkerställa att oegentligheter inte sker. En åtgärdsplan har tagits fram av verksamheten efter det och den tar styrelsen beslut om i februari. Ledningsgruppen gick igenom den på mötet i måndags och mindre justeringar görs. Planen fastställs under veckan.

Rapporten handlar om arbetssätt, rutiner och processer. Eva hade även under hösten fått information från medarbetare om specifika exempel på brister.

- När det gällde händelserna kopplat till säkerhet hade jag kontakt med säkerhetsskyddschefen. Jag rapporterar till styrelsen, så jag hörde också av mig till styrelseordförande Bo Netz i oktober, säger Eva.

Bo Netz kontaktade Ulla Sandborgh som kunde bekräfta att åtgärder redan vidtagits av säkerhetsskyddschefen. Vidare planerade styrelseordförande och generaldirektör in frågan på kommande styrelsemöte i november i samband med att internrevisionsrapporten om förebyggande arbete mot oegentligheter skulle tas upp.

Förbättringsarbete är internrevisorns kärnfråga och hon är mån om att Svenska kraftnät blir bättre på att fånga upp och agera på brister som finns.

- Vi är en myndighet och ska följa den statliga värdegrunden och agera som statstjänstemän, betonar Eva.