Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Joakim Evertson

Kapacitetslösningar och elberedskap – så här hänger det ihop

Det talas om extra lösningar för att säkra elförsörjningen i Stockholm. Och det talas om elberedskapsmedel i samband med det. Joakim Evertson, chef för elberedskap på Svenska kraftnät, hur hänger det ihop?

Vem är ansvarig för att det finns el i Stockholm, Joakim?

- Ellagen är tydlig med att regionnätsägarna har ansvar för sina kunder i sina nät. Regionnätsägarna prognosticerar och beställer önskad effekt av Svenska kraftnät för att kunna leverera till sina kunder. Om det sker en förändring ska regionnätsägaren i god tid beställa ytterligare effekt till sitt abonnemang.

Är det brist på el i Stockholm?

- Vi har idag ett väl fungerande transmissionsnät med god kapacitet över landet, däremot finns det områden där situationen är ansträngd. I de områden där bristsituationer uppstått är orsakerna ofta nedläggning av lokal elproduktion med kort varsel och i många fall i kombination med anslutning av stora elförbrukare eller stora ökningar av elbehovet på grund av andra orsaker.

Vad gör Svenska kraftnät för att avhjälpa kapacitetsbristen i Stockholm?

- Tillsammans med Vattenfall och Ellevio har vi tagit fram en helt ny struktur för Stockholms elnät: projektet Stockholms Ström. För att förverkliga detta ska drygt femtio delprojekt genomföras och vara klara 2027. Tillsammans bygger vi nya stationer och elförbindelser. Svenska kraftnät arbetar även med projekt för de västra delarna, Storstockholm Väst, som ska vara klara år 2029.

Hur kommer elberedskap in i det här?

- Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att vi arbetar för att elförsörjningen ska ha beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar på samhället. Svenska kraftnät beslutar om elberedskapsåtgärder och disponerar elberedskapsanslaget för dessa åtgärder så att elförsörjningen ska fungera även i en kritisk situation. Ett exempel på elberedskapsåtgärd är ö-drift.

Vad är ö-drift?

- Vid svåra påfrestningar på samhället så som vid kris eller krig behöver elförsörjningen kunna säkerställas i mindre eller större delområden, det kallas ö-drift. Stockholm är ett exempel på ett sådant område, det finns flera i landet. Vid ö-drift krävs att det finns lokal elproduktion.

Finansierar Svenska kraftnät kraftproduktion i Stockholm?

- Vid behov av elberedskapsåtgärder i Stockholm och andra ö-driftsområden är det Svenska kraftnäts roll att besluta om detta och i så fall bekosta detta med elberedskapsanslaget i enlighet med vårt uppdrag. Det kan vara att säkerställa förmågan till ö-drift. Vi äger eller driver inte produktionsanläggningar, men kan bekosta anpassningar som behövs för att ett kraftverk ska klara ö-drift, exempelvis att kraftverket ska kunna svara för frekvensregleringen.

Hur hänger det ihop med kapacitetslösningarna i Stockholm?

- Samma produktionsanläggning som kan leverera elkraft vid ö-drift kan ju användas av regionnätsbolaget för elkraft vid en situation med kapacitetsbrist eller en helt vanlig vardag. Anpassningar och investeringar kan behövas oavsett användningsområde och det mest kostnadseffektiva är att genomföra investeringarna vid samma tillfälle.