Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Missvisande artikel om möte med Säkerhetspolisen inför omorganisation

DN har publicerat en artikel med en intervju med tidigare säkerhetsskyddschef på Svenska kraftnät. I artikeln uppger han oro över konsekvenser av en omorganisation. Säkerhetspolisen har varit nöjd med den information som Svenska kraftnät gett om omorganisationen och har inte sett något behov av vidare åtgärder.

I samband med en omorganisation på Svenska kraftnät 2018 gjordes en analys av hur myndigheten arbetade med säkerhet och säkerhetsskydd. Detta blev ett underlag när den nya organisationen togs fram. Säkerhetsenheten utökades och fick ett tydligare ansvar för Svenska kraftnäts säkerhetsarbete, inklusive säkerhetsskydd.

Syftet med förändringen var bland annat att få till en ökad samverkan i arbetet med it-säkerhet, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och övrigt säkerhetsarbete. Ledningen såg att det fanns fördelar med att samla de olika funktionerna på en säkerhetsenhet under en annan chef än säkerhetsskyddschefen. Säkerhetsskyddschefen, som rapporterade direkt till generaldirektören, skulle ansvara för uppföljning och kontroll av säkerhetsskyddet.

Myndighetens dåvarande säkerhetsskyddschef informerade Säkerhetspolisen om de planerade organisationsförändringarna i maj 2018, och uttryckte en oro över vad förändringarna skulle innebära för säkerhetsskyddschefens roll och mandat. Han menade också att det förändrade uppdraget för säkerhetsskyddschefen skulle kunna bryta mot säkerhetsskyddslagen. Säkerhetspolisen bad därefter Svenska kraftnät att beskriva den pågående omorganisationen och dess inverkan på säkerhetsskyddsarbetet samt återge de analyser och behov som låg till grund för omorganisationen.

– Organisationsförändringen ger bättre förutsättningar för ett samlat säkerhetsarbete. Jag kan inte se att säkerhetsskyddslagen skulle tala emot den föreslagna organisationen på något sätt. Säkerhetspolisen uttryckte heller ingen oro i kommunikationen med Svenska kraftnät, säger Erik Nordman, säkerhetsskyddschef.

Svenska kraftnät blev ombedda att svara skriftligt eller muntligt på Säkerhetspolisens frågor och ett möte ägde rum i juni 2018. Då mötet rörde den pågående omorganisationen och den bakomliggande analysen deltog inte någon av de direkt berörda cheferna. Svenska kraftnät representerades på mötet av ansvarig chef för omorganisationen och divisionschef ansvarig för säkerhetsenheten.

På mötet redogjordes för den planerade organisationen med ansvar, befogenheter och rapporteringsvägar för de berörda funktionerna. Säkerhetspolisen var nöjd med den information som gavs och mötet föranledde inga ytterligare åtgärder.

Den korta tjänsteanteckning som gjordes beskrev att mötet ägt rum. Den har lämnats ut till DN.