Hoppa till huvudinnehåll

Koncession för ledningen Snösätra-Ekudden

Regeringen har meddelat koncession, det vill säga tillstånd, för den nya luftledningen mellan station Snösätra i Stockholm och station Ekudden i Huddinge. Det är en av många förstärkningar som planeras och byggs i Stockholmsområdet för att möta risken för kapacitetsbrist och trygga regionens elförsörjning.

I takt med att Stockholm växer med bland annat nya bostäder, ny infrastruktur och fler elintensiva företag behöver kapaciteten i nätet öka. I slutet av april meddelade regeringen koncession (tillstånd att bygga och driva elledningar) för den nya ledningen Snösätra-Ekudden sedan Energimarknadsinspektionens (Ei) tidigare beslut om koncession överklagades.

Detaljprojekteringen är klar och nu kan vi fokusera på de förberedelser som behövs inför byggstarten senare i höst, säger projektledaren Kine Larsson. Vi ska bland annat teckna kontrakt med en entreprenör och starta undersökningar i fält.

Vald sträckning efter samrådsprocess med berörda

Samrådsprocessen med fastighetsägare, myndigheter, kommuner och andra berörda verksamheter inleddes 2015. Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen har de inkomna yttrandena från samråden sammanställts i beslutsunderlaget inför valet av ledningens sträckning. Därefter studerade projektet sträckningen i detalj samt inventerade natur- och kulturmiljön mer ingående, innan tillståndsansökan lämnades in till Ei.

En ny struktur för elnät har börjat att byggas

Sedan 2005 har Svenska kraftnät planerat och senare börjat bygga en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät för att möta behovet av el. Inom ramen för programmen Stockholms Ström och Storstockholm Väst ska närmare 60 projekt genomföras där vissa sker i samarbete med regionnätsägarna Vattenfall och Stockholm. Det är nya luftledningar, markkablar och stamnätsstationer som ska byggas runt om i flera kommuner i Stockholm. En tunnel ska också byggas under Stockholms innerstad. I många fall uppgraderas stamnätsförbindelser från 220 kilovolt (kV) till 400 kV och i andra fall ersätts äldre 400 kV-ledningar med nya som har högre kapacitet. När allt står klart, tidigast 2030, kan kapaciteten in till Stockholm nästan fördubblats.