Hoppa till huvudinnehåll

Många olika roller behövs när stamnätet förnyas

Svenska kraftnäts uppdrag är att underhålla och utveckla det svenska stamnätet för el. Med en pågående energiomställning och ett åldrat stamnät är byggnadstakten hög både när det kommer till att skapa nya elförbindelser och reinvesteringar. I våra projekt arbetar ingenjörer, ekonomer, handläggare, kommunikatörer och jurister tillsammans för att se till att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Här får du träffa några av våra medarbetare som arbetar i projekt på Svenska kraftnät.

Tobias Edfast, kraftsystemanalytiker

Tobias arbetar som kraftsystemanalytiker inom nätutveckling.  Det innebär att han hanterar olika elmarknadsbehov och utreder hur de kan mötas. Behoven kan uppstå både internt t.ex när det gäller reinvesteringar eller systemförstärkningar av stamnätet. Externt kan det handla om ansökningar från till exempel vindkraftsanslutningar eller lastanslutningar. Utifrån dessa behov tittar han på vilka åtgärder och projekt som krävs för att uppfylla dem.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Jag gillar att det är mycket varierande arbetsuppgifter med många komplexa frågor som kommer in till oss som arbetar med nätutveckling. En annan del är de kontakter man har, både internt inom verksamheten och med externa partners. Det jag planerar och utreder kommer att forma det framtida stamnätet – det känns viktigt. 

Klara Klingborg, projektledare

Klara är projektledare och driver ledningsprojekt. Det innebär att hon är ytterst ansvarig för att driva projektet framåt och att se till att projektmålen nås gällande tid, kostnad och resultat. I rollen ingår det att handla upp och även följa upp leverantörers arbete t.ex. projektörer och entreprenörer som anlitas.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att jag får jobba tillsammans med min projektgrupp! Det kan handla om allt från att säkerställa att vi har samsyn kring vårt mål och att gruppen har rätt förutsättningar för att lyckas med sina leveranser till att lösa gemensamma problem som kan uppstå under projekttiden.

Helén Mårtensson, tillstånd

Heléns arbete handlar främst om att Svenska kraftnät får de tillstånd som behövs enligt miljöbalken och annan lagstiftning för att ha möjlighet att bygga ut och förstärka stamnätet. En viktig del i detta handlar om att informera och hämta in synpunkter i samråd med berörda sakägare. Det handlar främst om fastighetsägare och berörda myndigheter t.ex. kommuner, länsstyrelser och försvaret.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa är att få vara en stor kugge i maskineriet för att göra det möjligt att bygga och förnya viktiga ledningar och stationer i det svenska transmissionsnätet för el. Det är också roligt att arbeta med miljöbalksfrågor och med flera myndigheter och regionsnätsbolag samt många människor.

Fredric Abrahamsson, markåtkomst

Fredric arbetar med att se över den tillgång till mark som behövs för att uppföra anläggningar när det svenska elnätet byggs ut och utvecklas. Det kan vara luftledningar, markkablar och ställverk. Detta sker till merparten genom att Svenska kraftnät kommer överens med fastighetsägare om en ersättning och därmed får man utrymme att ha sin anläggning på dennes mark. När man arbetar med markåtkomst är man även delaktig i entreprenadfasen för att säkerställa att entreprenören följer de överenskommelse Svenska kraftnät träffat och att de tar den hänsyn som är nödvändig gentemot fastighetsägaren och markanvändningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Jag gillar att vi har en så komplex verksamhet. Det går alltid att ifrågasätta om tekniken är rätt, om lagstiftningen ska prövas eller inte och om vi gör rätt. Hade det bara varit att dra ett streck på kartan hade jag inte jobbat med detta. 

Linda Ambjörnsson, kommunikatör

I rollen som projektkommunikatör stöttar Linda projektet i hur Svenska kraftnät för en bra dialog med de som berörs av investeringsplaner och utbyggnadsprojekt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att varje dag i det lilla få bidra till att Sverige fungerar är det absolut bästa med mitt jobb. Det känns extra bra när vi skapar goda samarbeten samhällsaktörer emellan. Samarbeten som ger förutsättningar att utveckla stamnätet för el i Sverige och därmed trygga framtidens elförsörjning, som är målet med våra utbyggnadsprojekt.

Sarah Graaf, miljökoordinator

En viktig del i Sarahs roll som miljökoordinator är att bidra till hur Svenska kraftnät ska arbeta strategiskt med hälsa, miljö, elsäkerhet och kvalitet - allt för att uppnå en hållbar och säker elförsörjning. Det innebär exempelvis att ta fram rutiner och riktlinjer samt formulera krav som anläggningsprojekten ska arbeta utifrån.

En stor del av det arbetet sker genom Svenska kraftnäts konsulter ute i projektverksamheten som följer upp hur anläggningsprojekten arbetar systematiskt med dessa frågor tillsammans med Svenska kraftnäts leverantörer. Utifrån de erfarenheter man får i verksamheten har Sarah och hennes kollegor möjligheter att sätta mål och bedriva förbättringsarbete. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Fokus på förbättringar inom hälsa och miljö prioriteras mer och mer i samhället idag och miljö- och klimatfrågan är högaktuell en het sommar som denna. Svenska kraftnät har ett viktigt uppdrag att bidra till att Sverige uppnår energi- och klimatmål. Hur våra bygg- och anläggningsprojekt kan bli en del i detta är en utmaning vi har framför oss.

Ulrika Hedman, inköpare

Ulrika är inköpare och kan ha flera olika inköpsuppdrag i ett projekt. Det kan handla om att genomföra avrop på befintliga ramavtal för ett projekteringsuppdrag. Ibland behövs det specifik kompetens i ett projekt, då krävs en särskild upphandling för det.

Sedan är det upphandlingen av själva entreprenaden d v s byggandet av luftledningen eller stationen, då är det Ulrikas uppgift att säkerställa att Svenska kraftnät gör en bra affär i enlighet med de inköpsstrategier man har.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är steget från planer till ett faktiskt slutresultat i form av till exempel en färdig station samt den variation av frågor som jag får jobba med.

Är du intresserad av att arbeta på Svenska kraftnät? Läs mer om vår lysande arbetsplats här