Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Eva Bergholm, projektledare för datautbytesprojektet och Amelie Gottfridsson, sakkunnig specialist inom projektet med utökad realtidsdatainsamling på Svenska kraftnät. Foto: Kerstin Kristoferson

Samverkan och utbyte av data ger en trygg elförsörjning

I kraftsystemet flödar inte bara el utan även enorma mängder data. Under dygnets alla minuter utbyts information mellan olika anläggningar och aktörer. Informationen skapar en realtidsbild över bland annat aktuell överföringsförmåga och effektbalans. Nu pågår arbetet med att utöka och anpassa utbytet av data enligt europeisk lagstiftning. Målet är en säker och kostnadseffektiv elförsörjning – för alla.

Ungefär var åttonde sekund samlas data in från runt 100 000 olika mätpunkter i det svenska kraftsystemet. Det är många som är delaktiga i datautbytet. I dagsläget levererar cirka 20 nätägare och elproducenter in data, bland annat realtidsmätvärden för förbrukning och produktion.

Informationen som samlas in används, förutom för direkt övervakning av kraftsystemet, bland annat till att beräkna stamnätets överföringsförmåga som i sin tur sätter förutsättningarna för elmarknaden. En utökad tillgång till realtidsmätvärden för produktion innebär också bättre förutsättningar för upprätthållandet av effektbalansen i det nordiska kraftsystemet.

Alla aktörer bidrar till ett driftsäkert kraftsystem

I takt med att kraftsystemet utvecklas behöver datautbytet ses över för att matcha de behov som finns för driftsäkerheten. Med en gemensam europeisk elmarknad och en större andel icke-planerbara energikällor som exempelvis vind och sol, behövs större mängder data utbytas för att på ett proaktivt sätt upprätthålla systembalansen.

– Ansvaret för ett driftsäkert kraftsystem måste omfatta alla anslutna parter. Eftersom andelen produktion från mindre produktionsenheter konstant ökar är en förutsättning för ett stabilt kraftsystem att alla berörda aktörer bidrar med den information som behövs, till exempel även från enskilda vindkraftverk, säger Amelie Gottfridsson, sakkunnig specialist inom projektet med utökad realtidsdatainsamling på Svenska kraftnät.

Nätkoder ställer krav på samverkan

Utvecklingen av kraftsystemet speglas i den EU-lagstiftning, så kallade nätkoder som införts under senare år. Nätkoderna syftar till att nå en gemensam europeisk elmarknad. EU-förordningen som handlar om drift av elöverföringssystem (SO) syftar till att främja driftsäkerheten i systemet, en väl fungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning. Här finns bland annat krav på ett omfattande datautbyte och samverkan med elproducenter, förbrukningsanläggningar och nätägare.

Svenska kraftnäts arbete för ett utökat datautbyte

Svenska kraftnät har som systemansvarig stamnätsoperatör en central uppgift i att leda arbetet med det ökade datautbytet enligt EU:s lagstiftning. Just nu pågår ett arbete med att definiera och samråda med kraftsystemets aktörer om vilket datautbyte som krävs för en säker drift framöver. Målet är att tillsammans med nätägare, elproducenter och nätanvändare se till att utbytet av data möter de nya lagkraven och det behov som finns för driftsäkerheten.

– Vårt arbete består av två delar. Den ena delen är att ta fram underlag som fastställer hur vi förhåller oss till det regelverk som tagits fram på EU-nivå. Den andra delen är att utveckla IT-lösningar och andra tekniska förutsättningar för att samla in och utbyta data, säger Eva Bergholm, projektledare för datautbytesprojektet på Svenska kraftnät.

I samråd med andra aktörer tas förslag fram för vad för sorts data som ska utbytas och hur utbytet ska ske.

– Vi hänger alla ihop i samma kraftsystem. En viktig del av arbetet är samverkan och dialog med andra aktörer, säger Eva Bergholm.

Under 2019 sker ett antal samråd och aktörsdialoger.