Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät informerar JO om åtgärder

Justitieombudsmannen (JO) har begärt upplysningar om vilka åtgärder som Svenska kraftnät har vidtagit med anledning av uppgifter i media. De vill även få information om de utredningar som pågår eller planeras.

Justitieombudsmannen (JO) granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Svenska kraftnät har hanterat JO:s begäran.

Vi har svarat med en lista på de åtgärder som vi har planerat, påbörjat och i vissa fall redan har genomfört för att komma till rätta med identifierade brister. Med i vårt svar finns Ulla Sandborghs beslut att begära tillsyn av Säkerhetspolisen och att vi även har rapporterat en säkerhetsskyddsincident. Vårt svar tar även upp interna och externa utredningar.

De utredningar som pågår eller planeras är:

  • De senaste visselblåsarärendena - utreds av utredningsfunktionen för visselblåsarfunktionen.
  • Visselblåsarärendet gällande HR-direktören – utreds av extern part på uppdrag av chefsjuristen.
  • Granskning av generaldirektörens eget agerande i sin roll som avdelningschef vid anlitande av vissa konsulter – ska utredas av extern part. Generaldirektören har själv framfört önskemål om granskningen. Utredaren ska bedöma om anlitandet av de aktuella konsulterna har skett på ett korrekt sätt och belysa frågan om eventuellt jäv. Resultatet ska rapporteras till styrelseordförande.
  • Granskning av processer och rutiner kopplade till avrop av konsulter. Granskningen kommer i huvudsak omfatta perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 och handla om efterlevnaden av nya processer och rutiner efter att åtgärder enligt handlingsplanen för att förebygga oegentligheter har implementerats - en upphandling har påbörjats av externt oberoende part.

Under 2018 genomfördes en internrevision som visat på brister i det förebyggande arbetet mot oegentligheter. En åtgärdsplan är framtagen och kommer presenteras för beslut av styrelsen i februari. Information om revision och åtgärdsplan finns med i svaret till JO.

I svaret till JO beskrivs även den genomförda kommunikationen, dels den interna på chef- och medarbetarmöten samt löpande på intranätet, dels den löpande externa informationen till departement och styrelse. Även mötet med Näringsutskottet är medtaget.

I svaret finns även de beslut som Ulla Sandborgh har fattat den senaste tiden:

  • beslut om att HR-direktören inte ska ingå i ledningsgruppen under pågående utredning
  • beslut om att ledsagning i väntan på genomförd säkerhetsprövning samt registerkontroll till skydd för terrorism endast får ske efter godkännande av säkerhetsskyddschefen