Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät möjliggör tidig kapacitetsökning i södra Sverige

Svenska kraftnät kommer möjliggöra tidig kapacitetsökning i södra Sverige. Åtgärderna görs i samverkan med Eon. En tillfällig kapacitetsökning planeras vara på plats i slutet av 2021.

Vid en pressträff idag presenterade energiminister Anders Ygeman och Eon Energidistribution att Skåne får ökad kapacitet med en kombination av att Heleneholmsverket används som kapacitetsreserv, projektet SWITCH bistår med optimering av energianvändningen i näten samt att Svenska Kraftnät tar fram en temporär lösning som stöttar upp i situationer av akut kapacitetsbrist.

Vi har idag ett väl fungerande stamnät med god kapacitet över landet, däremot finns det områden där situationen är ansträngd och nya anslutningar har nekats. I de områden där bristsituationer uppstått är orsakerna ofta nedläggning av lokal produktion med kort varsel och i många fall i kombination med anslutning av stora elförbrukare eller stora ökningar av elbehovet på grund av andra orsaker.

När det gäller stamnätets kapacitet i Skåne, inkom Eon Energidistribution 2016 med en förfrågan om att omedelbart få öka effektuttaget från stamnätet i Malmöområdet och östra Skåne med mer än 50 procent. Detta var unikt med tanke på att den senaste tioårsperioden har önskemål om uttag från stamnätet i området legat i princip konstant.

Svenska kraftnäts planerade åtgärder för att stärka stamnätet och att öka kapaciteten i södra Sverige är realiserbara tidigast 2024. Svenska kraftnät och Eon har tillsammans under en tid utrett olika alternativ för att hantera kapacitetsproblematiken i Skåne under övergångsperioden. Svenska kraftnät har i utredningen kommit fram med ett förslag på lösning med säkerställd driftsäkerhet.

- Lösningen innehåller olika åtgärder som innebär att Eons nuvarande uttagsbehov på 1 000 MW tillgodoses under övergångsperioden. Vi går vidare och etablerar en projektgrupp tillsammans med Eon för att påbörja arbetet, säger Lotta Medelius-Bredhe, tf generaldirektör Svenska kraftnät.

Målet är att den tillfälliga kapacitetsökningen ska vara på plats i slutet av 2021. Svenska kraftnät kommer dock att kontinuerligt försöka att optimera planen i takt med att arbetet fortskrider.

Svenska kraftnät gör kraftfulla investeringar av stamnätet i hela landet. Det kommande tio åren planerar vi att investera närmare 50 miljarder kronor för att möjliggöra samhällsutveckling och energiomställning. Det tar 10-12 år att få tillstånd och bygga en stamnätsledning, det är en demokratisk process med flera involverade aktörer som myndigheter, kommuner och privatpersoner.