Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Jonas Alterbeck och Kristin Brunge, elmarknadsanalytiker på Svenska kraftnät.
Jonas Alterbeck och Kristin Brunge, elmarknadsanalytiker på Svenska kraftnät. Foto: Daniel Löfstedt

Svenska kraftnät presenterar sina framtidsanalyser och bjuder in till samverkan

Svenska kraftnät utvecklar kontinuerligt kraftsystemet och en viktig del i detta arbete är att identifiera framtidens utmaningar och behov genom marknadsanalyser. Genom att nu presentera marknadsanalyserna vill Svenska kraftnät bidra till ökad kunskap om framtidens utmaningar och skapa en konstruktiv dialog i utformningen av scenarier och metoder för analys av kraftsystemet.

Kraftsystemet förändras och nya förutsättningar skapar nya utmaningar. Hur framtidens utmaningar kommer att se ut vet vi inte i dag, men med framtidsanalyser som bygger på scenarier skapar sig Svenska kraftnät en bild av vad som kan vänta.

Arbetet är en viktig komponent i valet av vilka insatser som affärsverket till slut genomför. Ledtiderna för investeringar i kraftsystemet är inte sällan långa och därför måste besluten om åtgärder fattas flera år i förväg.

- Målet med analyserna är att få en bättre kunskap och större insikt om utvecklingen av kraftsystemet och på det sättet underlätta proaktiv planering och att rätt åtgärder genomförs i rätt tid för att möta systemets utmaningar, säger Jonas Alterbeck, elmarknadsanalytiker på Svenska kraftnät.

Det är i två marknadsanalyser – en kortsiktig baserad på en prognos över utvecklingen från nu och fem år framåt och en långsiktig baserad på scenarier för 2030 och 2040 – som Svenska kraftnät presenterar sina resultat.  

Den kortsiktiga marknadsanalysen är naturligt mer precisionssäker, den bygger på aktuella investeringsplaner som ska falla på plats de närmaste åren. Den långsiktiga marknadsanalysen blir osäkrare. Här är underlaget olika scenarier som bygger på en rad antaganden.

Scenarierna är utgångspunkt för en analys av vilka utmaningar som olika tänkbara utvecklingsvägar kan innebära för kraftsystemet och vilka åtgärder som kan behövas för att möta utmaningarna.

- Avsikten är inte att presentera exakta eller heltäckande resultat och inte heller att komma med konkreta lösningar på problemen, utan att ge en övergripande bild om vilken riktning kraftsystemet är på väg om inga åtgärder vidtas och vilka behov som kan uppstå, säger Jonas Alterbeck.

Arbetet sker löpande men i sin helhet uppdateras sedan 2016 den kortsiktiga marknadsanalysen varje år och den långsiktiga marknadsanalysen vartannat år. Föregående långsiktiga marknadsanalys utgjorde även underlag till Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan.

För att öka precisionen i analysarbetet framöver vill Svenska kraftnät öka samverkan med övriga aktörer på elmarknaden.

- Inledningsvis i scenarioarbetet hade vi en workshop med representanter från energibranschen för att få inspel på betydelsefulla trender, drivkrafter och osäkerhetsfaktorer för kraftsystemet utifrån olika perspektiv. Nu vill vi bjuda in till ännu mer återkoppling från branschen och vill ha synpunkter på våra antaganden och analyser att ta med i det fortsatta arbetet. Har vi missat något viktigt? Är våra antaganden rimliga? Och så vidare. Vi vill tillsammans med branschen jobba med våra prognoser, scenarier och analyser för att de ska bli ännu bättre och att vi ökar precisionen i dem, säger Kristin Brunge, elmarknadsanalytiker på Svenska kraftnät.

Hur ska det gå till rent praktiskt?

- Vi presenterar nu våra analyser och tillgängliggör samtidigt data för Sverige bakom prognoserna och scenarierna. Att vi är transparenta är en förutsättning för att kunna utveckla arbetet och få till en konstruktiv dialog, säger Jonas Alterbeck.

Kristin Brunge fyller i:

- Vi vill gärna få synpunkter på hur vi kan utveckla och göra analyserna bättre och uppmanar de som har synpunkter eller förslag att mejla oss. Vi vill också gärna ha förslag på hur vi kan förbättra möjligheterna att bidra, säger hon.    

E-postadress: scenario@svk.se

Både långsiktigt och kortsiktigt kan liknande slutsatser dras

Både för det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet kan liknande slutsatser dras om utvecklingen och de medföljande utmaningarna.

I korthet visar analyserna att:

  • Överföringskapacitet viktigt. Överföringskapacitet/marknadsintegration spelar fortsatt en viktig roll för att effektivt kunna nyttja systemets produktionsresurser och behovet ökar framöver. Mellan 2020 och 2030 byggs flera stora utlandsförbindelser mellan Norden och Europa som får stor påverkan på handelsflöden i systemet.

  • Effekttillräcklighet försämras. Avvecklingen av svensk kärnkraft ger en försämrad kraftbalans då tillgängligheten på vind- och solkraft kan vara låg när efterfrågan på el är stor. Simuleringar visar dock att ansträngda effektsituationer till stor del kan mötas med import vilket ytterligare visar på vikten av en väl integrerat elsystem.

  • System mer svårbalanserat. Volatiliteten i kraftsystemet ökar. Det som förut varit mer förutsägbart (som toppen i elanvändningen under morgonen och eftermiddagen) blir framöver mer oförutsägbart och variationerna fler och större. Detta ställer nya krav på systemtjänster och driften av systemet.

  • Utmaningen med att upprätthålla kraftsystemstabilitet ökar. Färre synkrongeneratorer som är direkt anslutna till stamnätet medför bland annat minskad rotationsenergi samt minskar förmågan att spänningsreglera och att dämpa effektpendlingar i systemet om inte andra åtgärder vidtas.